รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผศ.(พิเศษ) นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านเทคนิคทางการแพทย์ รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 แก่ศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร จาก นายวิชัย ชาญธำรงวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Lloyd’s Register Thailand โดยมี รศ.พญ. พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ QMR-SC , ผศ.ดร.อัชฌาสัย ศิริตันติกร TTM-SC, อ.นพ. สดุดี พีรพรรัตนา TTM-SC และ ทนพญ.ชัชฎาภรณ์ ช่วยสถิตย์ หัวหน้างานจัดเก็บสิ่งส่งตรวจและคณะทำงานเข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ อาคาร ภปร ชั้น 4


“ISO” (International Organization for Standardization) เป็นมาตรฐานรับรองสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยจะแบ่งย่อยมาตรฐานด้านต่างๆ ตามแต่ละอุตสาหกรรมหรือลักษณะงานออกไปตามตัวเลข เช่น ISO 9001 ก็จะหมายถึง การรับรองคุณภาพด้านการจัดการขององค์กร ซึ่ง version ในปัจจุบัน คือ ISO 9001:2015