มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลาง”

นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลาง (Senior Nurse Manager Skill Development Program )” สำหรับผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจถึงการบริหารการจัดการสมัยใหม่ พัฒนาการสร้างกรอบความคิดและทัศนคติที่สร้างสรรค์ พัฒนาภาวะผู้นำเชิงศาสตร์และศิลป์ สามารถบริหารคน บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิผล