มอบเข็มในงานพิธีเลื่อนระดับเข็ม แสดงความสามารถพยาบาลแกนนำดูแลผู้สูงอายุ ( CGRN’S )

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานใน พิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาล และพิธีเลื่อนระดับเข็ม แสดงความสามารถพยาบาลแกนนำดูแลผู้สูงอายุ ( CGRN’S )” โดยมี ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากรในอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยสูงอายุอย่างเหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุจะมีภาวะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำให้ต้องได้รับการดูแลจากพยาบาล ดังนั้นโรงพยาบาลจึงให้ความสำคัญกับพยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุให้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ทำการอบรมพยาบาลแกนนำและมอบเข็มเลื่อนระดับให้แก่พยาบาลแกนนำรุ่นที่ 3 โดยมีพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเข็มจำนวน 11 คน