ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทั้งนี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้กล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า  “…ขอให้แพทย์ประจำบ้าน และเภสัชกรประจำบ้านทุกท่าน เคารพต่อจรรยาบรรณของแพทย์และเภสัชกร พึงระลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นที่พึ่งของผู้ที่ได้รับทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้มีน้ำใจอันกรอปด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วย และเพื่อนร่วมวิชาชีพ อันจะเป็นบุญกุศลแก่ตัวท่าน ขอให้ตั้งใจหมั่นศึกษาอบรมหาวิชาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างแท้จริง….”