พิธีผูกข้อมือต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีผูกข้อมือต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยกล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า “ …โรงพยาบาล ฯ และคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดพิธีผูกข้อมือต้อนรับ เพื่อเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงไมตรีจิตที่มีต่อแพทย์ประจำบ้าน และเภสัชกรประจำบ้านทุกท่าน …ขอต้อนรับทุกท่านสู่บ้านอันอบอุ่นหลังนี้ พร้อมทั้งขออำนวยพร ให้มีพลังกาย พลังใจ พลังความคิดในการศึกษา การดำเนินชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าอันดีงามให้แก่ตนเอง ตลอดจนอำนวยประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป…..”