บริจาคเพื่อศูนย์ฝึกสมอง Cognitive Fitness Center

นางสาวลักษณา รัตนศิริวิไล บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ฝึกสมอง Cognitive Fitness Center โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ อ.พญ. โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ประจำศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้รับมอบ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561  ณ ฝ่ายพิธีการอาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

error: Content is protected !!