บริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คุณสมาน ไวทยะมงคล บริจาคเงินจำนวน 1,000,559.99 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ และอุปกรณ์ของศูนย์กู้ชีพ) โดยมี ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านผู้ป่วยวิกฤต อ.นพ.จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ และ อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ศาลาทินทัต