ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean

วันที่ 15 มกราคม 2563 ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง “ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean” โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในขั้นตอนการทำงาน การให้บริการ เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ คนทำงานมีความสุขในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาโรงยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีโครงการ Lean จำนวน 186 โครงการ และมอบรางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ประจำปี 2562 ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล และเรื่อง “ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean” โดย ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ และหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์