จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณวีระศักดิ์ สุทธพงษ์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ ( เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อตั้งกองทุน “คุณวีระวรรณ สุทธพงษ์ “เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยโรคมะเร็ง” โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์