คณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์ ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับ Ms.Andrea Palm รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และรับฟังผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยระหว่างไทย-สหรัฐ ภายใต้ทุนวิจัยจาก NIH สหรัฐอเมริกา ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านโควิด19 และฝีดาษวานร ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย