การประชุม UHosNet ครั้งที่ 76

การประชุม UHosNet ครั้งที่ 76 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2565 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 76 โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง Online และ Onsite ทั้งนี้ รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุมเพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ ช่วยกันผลักดันภารกิจของโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้เจ็บป่วยต่อไป