การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 63

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 63

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 63 ระหว่างวัน 25-26 มกราคม 2561 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย ประธานจัดการประชุม พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร และนิสิตแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้นที่ 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายในงานจัดมีหัวข้อการบรรยายและการอภิปรายที่น่าสนใจ อาทิ

บรรยายพิเศษเรื่อง “Precision Medicine กับการแพทย์ในอนาคต” โดยวิทยากร  ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอภิปรายเรื่อง “Health Information ในยุค Digital: โอกาสและภัยคุกคาม” และเรื่อง “กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ”  โดยวิทยากร ผศ.ปารีณา ศรีวณิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอภิปรายเรื่อง “ประสบการณ์ของโรงพยาบาลในสังกัด UHosNet ในการดูแลผู้ป่วยชาวต่างชาติ และนโยบายการดูแลสุขภาพผู้ป่วยชาวต่างชาติ” โดยวิทยากร นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ UHOSNET มีวัตถุประสงค์การทำงาน เพื่อเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กรให้เกิด ความคุ้นเคยไว้วางใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี / เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ /เพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่รวดเร็วพร้อมทั้งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาวิธีการแก้ไข/เพื่อร่วมกันทำงานประสานกับภาครัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม  กรมบัญชีกลาง ตลอดถึงองค์กรอิสระอื่นๆ รวมทั้งเพื่อพัฒนางานด้านคุณภาพของบริการโรงพยาบาลร่วมกัน เช่น โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาลระดับประเทศ (Thailand Hospital Indicator Project, THIP), ระบบประกันคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพยา(Pharmaceutical Quality Assurance ) ,การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Used, RDU),Hospital Accreditation to Advanced HA ,JCI,รวมถึงการบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น