การประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม2565 ณ ห้องประชุม มงคลนาวิน ตึก สก 10 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน มอบรางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ประจำปี 2564 – 2565 อาทิ

รางวัล Golden Award ได้แก่ โครงการลดระยะเวลาการเตรียมจำหน่ายผู้ป่วยเด็ก ตึก สก15 เสาวภา ทีม สก 15 เสาวภา ฝ่ายการพยาบาล

รางวัล Silver Award ได้แก่ โครงการลดระยะเวลาการรอคอยก่อนเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก ที่เข้ารับบริการผ่าตัด Cystoscopy with change ureteral stent ทีม OR หอผ่าตัดศัลยกรรมเฉพาะทาง ภส.6 ฝ่ายการพยาบาล

รางวัล Bronze Award ได้แก่ 2 หน่วยงาน คือ

-โครงการลดระยะในการรับยา Stat จากการสั่งยาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม ห้องคลอดภูมิสิริฯ 9A ฝ่ายการพยาบาล

-โครงการลดระยะเวลาการรอรับยาของผู้ป่วยรับบริการที่หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอกอายุรกรรมทั่วไป ภปร 1 ทีมหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอกอายุรกรรมทั่วไป ตึก ภปร 1 กลุ่มงานเภสัชกรรม

พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาระบบการบริการที่มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในขั้นตอนของการให้บริการ เป็นต้น