ศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง

Simulation & CPR Center

ศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับตติยภูมิ  ที่เป็นสถาบันการแพทย์ของประเทศ มีศักยภาพที่พัฒนาต่อยอดไปสู่ศูนย์กลางการแพทย์ของภูมิภาค  ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญส่วนหนึ่งคือ การให้บริการทางการแพทย์โดยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิชาการชั้นสูง เป็นสถาบันที่เป็นสถานที่ฝึกอบรมแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรณ์ทางการแพทย์ของประเทศเพื่อรับใช้สังคม โดยการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Simulation & CPR Center คือศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์โดยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ซึ่งเป็นแนวทางการฝึกอบรมที่ใช้เป็นมาตรฐานในสถาบันแพทย์ชั้นนำทั่วโลก เป็นการเรียนการสอนที่เชื่อมต่อการเรียนทฤษฎีกับการปฏิบัติงานในผู้ป่วย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อน การเรียนการสอนแบบ Simulation จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องทัน ทีโดยไม่ต้องไปทดลองกับผู้ป่วย รวมทั้งยังสามารถจำลองสถานการณ์กับโรคหรือภาวะที่พบเจอได้ยากหรือไม่ค่อยได้เจอช่วงขึ้นปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย  ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างครบถ้วนกับแพทย์ฝึกหัดทุกกลุ่มการปฏิบัติการทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในสายงานพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและบุคลากรระดับอื่น ๆ อีกด้วย

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่มีการใช้ Simulation ที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ระดับโลก

พันธกิจ

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยการใช้ Simulation ทางการแพทย์
 • เป็นแหล่งสร้างครูสอนเกี่ยวกับการทำ Simulation ที่มีคุณสมบัติที่สามารถใช้วิธีการสอน Simulation ได้
 • ดูแลจัดหาทรัพยากร อุปกรณ์ หุ่น สำหรับการฝึกทักษะทางการแพทย์
 • จัดสอน ผู้ป่วยจำลองเตรียมให้พร้อมสำหรับการฝึกทักษะเสมือนจริง
 • เพิ่มความสามารถทางการแพทย์โดยการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายใช้ในการทำ Simulation ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

การให้บริการของศูนย์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกระดับภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์

 1. การจัดอบรมการฝึกปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน แก่เจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บุคลาการในเครือสภากาชาดไทย และข้าราชบริพารวังสระปทุม
 2. การจัดฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นสูงแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ถวายงาน และพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 3. การจัดฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 4. การจัดฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นสูงแก่พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล
 5. การฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน แก่พยาบาลบรรจุใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 6. การจัดจำลองสถานการณ์สำหรับการเรียนการสอนของฝ่ายต่าง ๆ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 71616

เว็บไซต์หน่วยงาน

Facebook