ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรคลมชักครบวงจร

Chulalongkorn Comprehensive Epilepsy Center of Excellence

รักษาผู้ป่วยโรคลมชักตามมาตรฐานสากล
และวิจัยการใช้ยากันชักชนิดใหม่ ๆ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เดิมทีศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้ เริ่มต้นจากการเป็น “โครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจร” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยดำเนินการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคลมชักตามมาตรฐานสากล และวิจัยการใช้ยากันชักชนิดใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนาการรักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัด ศูนย์โรคลมชักแห่งนี้เป็นศูนย์แรกที่ริเริ่มการผ่าตัดโรคลมชักในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

เจตจำนง

 1. เป็นศูนย์ที่ให้การวินิจฉัยและการรักษาโรคลมชักที่มีความซับซ้อน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 2. สามารถเป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลได้ โดยใช้เทคโนโลยีแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
 3. เป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางด้านโรคลมชักและการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

ภาระหน้าที่

 1. จัดตั้งศูนย์การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบละเอียด [High-density Electroencephalography (EEG)] และการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองเชิงปริมาณ (Quantitative EEG)
 2. พัฒนาการตรวจวินิจฉัยด้วย Stereoelectroencephalography (SEEG)
 3. พัฒนาการวิเคราะห์ผลการตรวจวินิจฉัยด้วย structural และ functional imaging (PET/SPECT/fMRI)  โดยใช้ software ที่ทันสมัย และพัฒนาการวางซ้อนภาพ (overlay) ที่ได้จากวิธีการตรวจต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน
 4. จัดตั้งระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลได้ โดยใช้เทคโนโลยีแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร ปัจจุบันมี ผศ. (พิเศษ) นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์ฯ และมีบุคลากรอื่น ๆ ดังนี้

 1. แพทย์ประสาทวิทยาด้านโรคลมชักในผู้ใหญ่
 2. แพทย์กุมารประสาทวิทยาด้านโรคลมชัก
 3. ศัลยแพทย์ระบบประสาทด้านโรคลมชัก
 4. แพทย์รังสีวินิจฉัย
 5. แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 6. แพทย์จิตเวช
 7. พยาบาลประสานงานและพยาบาลวิจัย
 8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 9. นักประสาทจิตวิทยา
 10. นักสังคมสงเคราะห์
 11. เจ้าหน้าที่เทคนิคคลื่นไฟฟ้าสมอง
 12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 13. เจ้าหน้าที่โสต
 14. เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
 15. เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผศ. (พิเศษ) นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร

การให้บริการของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร แบ่งออกเป็น 2 แผนก ได้แก่

1. แผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient care)

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography unit)
  • Routine EEG 
  • 256-channel high-resolution EEG
 • ตรวจจิตประสาทวิเคราะห์ (Neuropsychological test) 
 • คลินิกโรคลมชัก (Epilepsy Clinic) สำหรับผู้ป่วยเก่า
 • คลินิกผู้ป่วยรายใหม่ (New case clinic)
 • คลินิกเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทเวกัส (Vagus nerve stimulation clinic) 

2. แผนกผู้ป่วยใน (Inpatient care) ประกอบด้วย

 • 24-hour Video-EEG monitoring (VEM) สำหรับประเมินหาจุดกำเนิดชักเพื่อการผ่าตัดในผู้ป่วยที่อาการชักดื้อต่อยากันชัก
 • Continuous EEG monitoring สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤติ

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

วัน เวลา และสถานที่ให้บริการ ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร จะแตกต่างกันไปตามงานบริการต่าง ๆ ดังนี้

คลินิกโรคลมชัก (Epilepsy Clinic) สำหรับผู้ป่วยเก่า

วันจันทร์และวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 3

24-hour Video-EEG monitoring (VEM) และ 256-channel high-resolution EEG

เปิดทำการทุกวัน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 18 โซน A

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบ routine EEG

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคารอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 7 โซน C

คลินิกประเมินทางประสาทจิตวิทยา (Neuropsychological test)

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคารอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 7 โซน C

คลินิกผู้ป่วยรายใหม่ (New case clinic) และคลินิกเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทเวกัส (VNS clinic)

วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 12.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 11 (highly specialty clinic) 

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร
อาคารอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 7 โซน C

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 80726

เว็บไซต์หน่วยงาน

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม