ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
อย่างครบวงจร

Excellence Center for Colorectal Cancer

ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร
ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง เป็นผู้ริเริ่มศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจรขึ้น โดยอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แม้ดำเนินงานในฐานะศูนย์ความเป็นเลิศฯ มาได้ไม่นานแต่ประสบความสำเร็จในการค้นพบวิธีการรักษาแนวใหม่และได้รับการยอมรับระดับประเทศและนานาชาติด้วยความเป็นเลิศด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการทำงานร่วมกับทีมรังสีแพทย์และทีมอายุรแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาซึ่งเป็นการทำงานแบบสหสาขาอย่างครบวงจร โดยจุดเด่นของศูนย์ฯ ที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง คือ เทคนิคการรักษาผู้ป่วยด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับ World Class โดยให้การรักษาแบบ One-Stop Service ตรวจรักษาความผิดปกติอย่างรวดเร็วด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เพื่อป้องกันการเป็นเนื้อร้าย และเมื่อถึงจุดที่ต้องการรักษาก็สามารถใช้เทคโนโลยีการรักษาผ่านกล้องดังกล่าวโดยไม่ต้องผ่าตัด และหากจำเป็นต้องผ่าตัด ก็สามารถผ่าตัดด้วยกล้องส่องผ่านแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว และเจ็บตัวน้อยลง นอกจากนี้ยังเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากทีมรังสีแพทย์และทีมอายุรแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานแบบสหสาขาอย่างครบวงจร

ปัจจุบันศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจรได้มีการปรับปรุงและพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากทั้งในด้านความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของสหสาขา การร่วมสร้างงานวิจัย การพัฒนาบุคลากรและการสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยและการป้องกันของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสู่ประชาชน

ผลงานที่ภาคภูมิใจของศูนย์

 1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจรเป็นที่แรกในประเทศไทยที่เริ่มทำการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยกล้องส่อง
 2. มีศัลยแพทย์ชาวต่างชาติในอาเซียนมาดูงานและศึกษาวิธีการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยกล้องส่อง ทั้งการผ่าตัดมะเร็งระยะเริ่มต้นและการผ่าตัดมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้พัฒนาความรู้ด้านนี้จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 3. แพทย์ในทีมสหวิชาชีพได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรไปบรรยายในต่างประเทศเรื่องการผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างต่อเนื่อง
 4. ริเริ่มเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Endoscopy Mucosal Resection and  Endoscopy Submucosal Dissection เป็นที่แรกในประเทศไทยและถ่ายทอดให้กับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก สามารถให้การรักษาตัดติ่งเนื้อที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 15 เซนติเมตร ได้ผ่านกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ (Exploratory laparotomy)
 5. สร้างระบบเก็บข้อมูลการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและการติดตามการรักษา
 6. สร้างเครือข่ายระบบเก็บข้อมูลการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและการติดตามการรักษา ระหว่างศูนย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลเครือข่าย
 7. จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการที่ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผ่าตัด การผ่าตัดด้วยกล้องส่อง  การผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Endoscopy Mucosal Resection and  Endoscopy Submucosal Dissection ให้ศัลยแพทย์ที่สนใจอย่างสม่ำเสมอ

เจตจำนง

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ภาระหน้าที่

 1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบการทำงาน เทคนิคการผ่าตัด และการผ่าตัดด้วยกล้องส่อง  การผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Endoscopy Mucosal Resection and  Endoscopy Submucosal Dissection ให้แก่ศัลยแพทย์ชาว
  ต่างชาติในอาเซียน 
 2. ขยายและพัฒนาเครือข่ายในการเก็บข้อมูล การผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและการติดตามการรักษาในวงกว้างเพื่อเป็นฐานข้อมูลระดับชาติ 
 3. สร้างงานวิจัยด้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 4. ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผ่าตัด การผ่าตัดด้วยกล้องส่อง  การผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Endoscopy Mucosal Resection and  Endoscopy Submucosal Dissection ให้ศัลยแพทย์ชาวไทยและต่างชาติที่สนใจ โดยการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ การทำ video conference และการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร มีโครงสร้าง ดังนี้

 1. ประธานและกรรมการบริหารศูนย์
 2. ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้แก่ ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Onco med รังสีวินิจฉัย รังสีร่วมรักษา พยาบาลออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย
 3. ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy 
 4. ทีมผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 5. ทีมผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระยะลุกลาม 
 6. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยกล้องส่อง 


การให้บริการของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร เปิดให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

 1. ตรวจผู้ป่วยนอก 
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.

 2. บริการผ่าตัด 
  วันพุธและวันศุกร์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 3. บริการส่องกล้องตรวจหามะเร็งและติดตามการรักษา 
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

 4. บริการส่องกล้องตรวจหามะเร็งและติดตามการรักษา (คลินิคพิเศษ) 
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

 1. ตรวจรับผู้ป่วยใหม่และตรวจติดตามการรักษา อาคาร ภปร ชั้น 6 
  ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

 2. ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy อาคารผู้ป่วยในพิเศษ (อาคาร 14 ชั้น) ชั้น 3 ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์
  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร
อาคารผู้ป่วยในพิเศษ (อาคาร 14 ชั้น) ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 649 4047-9

เว็บไซต์หน่วยงาน