ฝ่ายชีวเคมี

Department of Biochemistry 

ให้คำปรึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวเคมี และอณูชีวโมเลกุล
ระบบเมแทบอลิซึมและโภชนาการ

การเรียนการสอนชีวเคมีได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2490 พร้อมกับการดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการเรียนการสอนในระยะเริ่มต้นรับผิดชอบโดยแผนกวิชาสรีรวิทยา จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2508 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกแผนกวิชาชีวเคมีออกจากแผนกวิชาสรีรวิทยา แผนกวิชาชีวเคมีได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นภาควิชาชีวเคมีในปัจจุบันจนถึงขณะนี้

ภาควิชาชีวเคมีได้มีอาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชามาแล้วทั้งสิ้น 10 คน (11 วาระ) เรียงตามลำดับดังนี้

1. ศ.นพ.ประวุธ คุณเกษม

พ.ศ. 2508 – 2523

2. รศ.ช.เพิ่มสุข เพ็ชรไพศิษฎ์

พ.ศ. 2508 – 2523

3. รศ.พญ.ขนิษฐ บูรณศิริ

พ.ศ. 2529 – 2533

4. รศ.พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์

พ.ศ. 2533 – 2537

5. รศ.ดร.จิระพันธ์ กรึงไกร

พ.ศ. 2537 – 2541

6. ผศ.ดร.วิไล อโนมะศิริ

พ.ศ. 2541 – 2545

7. ศ.ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์

พ.ศ. 2545 – 2549

8. ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ

พ.ศ. 2549 – 2555

9. ผศ.ดร.ธนัญญา ทองตัน

พ.ศ. 2555 – 2558

10. ผศ.ดร.พิสิฏฐ์  ประพันธ์วัฒนะ

พ.ศ. 2559 – 2562

11. ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

เจตจำนง

ภาควิชาชีวเคมีเป็นหน่วยงานวิชาการที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางวิชาการเพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชาติและนานาชาติ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในภาควิชา

ภาระหน้าที่

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
  2. จัดการเรียนการสอนวิชาชีวเคมี และศาสตร์ที่เชื่อมโยง ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้นิสิตแพทย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา นักศึกษาพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  3. ผลิตงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
  4. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติ

การให้บริการของฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายชีวเคมีบริการให้คำปรึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวเคมี และอณูชีวโมเลกุล ระบบเมแทบอลิซึมและโภชนาการ

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายชีวเคมี เปิดให้บริการทุกจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายชีวเคมี 
อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4482

เว็บไซต์หน่วยงาน