ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด

Center of Friendship Therapy

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
สามารถดูแลตนเอง และป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้

โครงการศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2549 ด้วยการสนับสนุนจาก สปสช. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการดำเนินการด้านจิตอาสา การเข้าร่วมกิจกรรมของสถานพยาบาลในหน่วยบริการต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสังคมเครือข่าย ส่งเสริมการเป็นจิตอาสาที่มีคุณภาพ การสร้างเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีความรู้/ความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือสนับสนุนบริการสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง ๆ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปัจจุบันโครงการศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 15 ปี มีผลการดำเนินโครงการเป็นที่น่าพอใจ ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมหรือกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ชมรมเบาหวาน ชมรมปลูกถ่ายไขกระดูก ชมรมปลูกถ่ายอวัยวะ ชมรมหลอดเลือดสมอง และมีความต้องการขยายแนวคิดมิตรภาพบำบัดและมีความต้องการขยายแนวคิดมิตรภาพบำบัดไปยังกลุ่มผู้ป่วย/ญาติ/ครอบครัว/ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอื่น ๆ เช่น กลุ่มปลูกถ่ายไต กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มผู้ป่วยที่มีทวารเทียม ฯลฯ รวมทั้งต้องการขยายงานสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ อารมณ์ แก่ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่และจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างรอพบแพทย์ให้ครบในทุกหน่วยบริการ กิจกรรมการช่วยดูแลผู้สูงอายุมาโรงพยาบาลคนเดียว กิจกรรมการดูแลเท้าเบาหวานด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงนมแม่ในทารกคลอดก่อนกำหนด ฯลฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานส่งเสริมมิตรภาพบำบัดได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

รางวัล หรือความภาคภูมิใจของฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด ปี พ.ศ.2561

เจตจำนง

เป็นศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดที่เป็นต้นแบบการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีจิตสาธารณะและอาสาสมัคร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือ เพื่อการเยียวยาด้านสุขภาพ ที่มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ภาระหน้าที่

 1. เป็นพื้นที่ในแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้รับบริการ ผู้มีจิตสาธารณะและอาสาสมัคร ให้มีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือเพื่อเยียวยา (Healing) ด้านสุขภาพ 
 2. เป็นแหล่งรวมความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาจิตอาสา/อาสาสมัครมิตรภาพบำบัด ภาคีเครือข่ายทุกระดับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย และญาติเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการดูแลด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์
 3. ส่งเสริมความยั่งยืนของกลุ่มโรคเรื้อรังให้ดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศและคลังปัญญา ด้านจิตอาสา และมิตรภาพบำบัด
 5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและเชิดชูคุณงามความดีของจิตอาสา อาสาสมัครมิตรภาพบำบัด และภาคีเครือข่ายทุกระดับ 

โครงสร้างและองค์ประกอบย่อยของศูนย์

คณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย

 1. ที่ปรึกษา จำนวน 5 ท่าน
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ
  • หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร

 2. ประธานและกรรมการดำเนินการ จำนวน 30 คน จากฝ่ายการพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมาชิกจิตอาสาจากชมรมเบาหวาน อาสากาชาด เป็นต้น

การให้บริการของศูนย์

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดให้บริการสำหรับ เจ้าหน้าที่  ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา โดยเปิดบริการ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมด้านจิตอาสาของผู้ที่มีจิตสาธารณะ ทั้งจิตอาสาที่เป็นบุคลากรทีมสุขภาพ ประชาชน ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น
 2. อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ การจัดกิจกรรมการประชุม/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาสาสมัครในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
 3. เป็นสื่อกลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลรักษาสุขภาพของชมรมจิตอาสาโรคเรื้อรัง

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เปิดให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 3
ส่วนการดำเนินกิจกรรมจะกระจายไปยังคลินิกบริการต่าง ๆ ได้แก่ อาคาร ภปร อาคารล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช และหอผู้ป่วยต่าง ๆ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และชุมชนนอกโรงพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด
อาคาร ภปร ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 5408