ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ

The Center for Patient Care Service


อำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริการ
แก่กลุ่มผู้มีอุปการคุณในระดับบัตรทอง ระดับบัตรแพลทินั่ม ระดับเพชร
และผู้บริหารสภากาชาดไทย รวมถึงภิกษุชั้นผู้ใหญ่ 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ริเริ่มจากการจัดตั้งเป็น “โครงการบริการผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริการแก่ผู้มีอุปการคุณและภิกษุชั้นผู้ใหญ่ ต่อมาได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ” เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยให้บริการแก่กลุ่มผู้มีอุปการคุณในระดับบัตรทอง ระดับบัตรแพลทินั่ม ระดับเพชร และผู้บริหารสภากาชาดไทย รวมถึงภิกษุชั้นผู้ใหญ่ด้วย

เจตจำนงและภาระหน้าที่

ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีภาระหน้าที่ในการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีอุปการคุณของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย ที่เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.45 – 15.45 น.

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
อาคาร ภปร ชั้น 8

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 5233

โทรสาร

02 256 5330