ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ

The Center for Patient Care Service

อำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริการ
แก่บุคคลสำคัญต่าง ๆ และภิกษุชั้นผู้ใหญ่ 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ริเริ่มจากการจัดตั้งเป็น “โครงการบริการผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริการแก่บุคคลสำคัญต่าง ๆ และภิกษุชั้นผู้ใหญ่ ต่อมาได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ” เมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้ขยายขอบเขตของงานให้บริการผู้มีอุปการคุณให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้มีอุปการคุณในระดับต่าง ๆ ดังนี้

  1. ระดับบัตรทอง 
  2. ระดับบัตรแพลทินั่ม
  3. ระดับเพชรและผู้บริหารสภากาชาดไทย 

เจตจำนงและภาระหน้าที่

ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีภาระหน้าที่ในการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย ที่เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดำเนินงานโดยบุคลากรต่าง ๆ ได้แก่

  1. พยาบาลประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
  2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การให้บริการของฝ่าย

ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีการให้บริการ ดังนี้

  1. ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการผู้ป่วย OPD และการประสานนัด Investigate ต่าง ๆ
  2. ด้านการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์ประสานงานฯ อาคาร ภปร ชั้น 8
  3. ด้านการประสานงานรับผู้ป่วย Admit และการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่ Admit ตามอาคารต่าง ๆ
  4. การให้บริการเจาะเลือดผู้มีอุปการคุณ หรือการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
  5. กิจกรรมด้านการสร้างปฎิสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันธ์ให้กับผู้มีอุปการคุณ

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.45 – 15.45 น.

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
อาคาร ภปร ชั้น 8

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 5233

โทรสาร

02 256 5330

Pin It on Pinterest