ศูนย์บริหารแผนและงบประมาณ

Planning and budgeting management Center

รับผิดชอบงานในส่วนของการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปี แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดการจัดทำงบประมาณ การติดตามผลการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและในส่วนของงานโครงการ

ศูนย์บริหารแผนและงบประมาณ เดิมใช้ชื่อว่า “หน่วยนโยบายและแผน” ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 และเปิดทำการครั้งแรก ณ อาคารเวชระเบียนเดิม (ตึก 13) ติดสำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพในปัจจุบัน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 มีบุคลากรจำนวน 2 อัตรา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ ประเมินสถานการณ์ จัดกิจกรรม ทำแผนปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้า และจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เผยแพร่และประสานงานภายในและภายนอกองค์กร โดยอยู่ในการกำกับดูแลของ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

          ในปี 2558 ได้มีการขอให้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก “หน่วยนโยบายและแผน” เป็น “กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน” เนื่องจากเกิดความสับสนเรื่องชื่อหน่วยงานจากผังโครงสร้างโรงพยาบาล จึงได้มีการปรึกษาหารือกับ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็น Cluster ที่กำกับดูแลหน่วยนโยบายและแผนในตอนนั้น ว่า เห็นควรให้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน” เพื่อลดปัญหาความสับสนของบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาล ร่วมทั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

          ในปี 2561 คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 4/2561 มีมติให้เปลี่ยนสถานะและเปลี่ยนชื่อจาก “กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน” เป็น “ศูนย์บริหารแผนและงบประมาณ” ด้วยบริบทและลักษณะงานตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปตามเนื้องานที่ได้รับคำสั่งจากสภากาชาดไทยและสำนักงบประมาณ ซึ่งต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่รัฐบาลกำหนดมา นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบงานในส่วนของการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปี แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดการจัดทำงบประมาณ การติดตามผลการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและในส่วนของงานโครงการ

ผังผู้บริหารศูนย์

วิสัยทัศน์

มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผล

พันธกิจ

  1. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการในส่วนงบประมาณเสนอสภาชาดไทย  
  2. ประสานงานให้เกิดการจัดทำคำของบประมาณทั้งภายในและภายนอกรพ.
  3. ติดตามผลลัพธ์ในส่วนของแผนงบประมาณ

การให้บริการของศูนย์

  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณเสนอต่อสภากาชาดไทย
  2. พัฒนาระบบการทำคำของบประมาณ  ให้มีประสิทธิภาพ
  3. จัดทำฐานข้อมูลคำของบประมาณจากรัฐบาล  
  4. จัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ (เครื่องมือแพทย์)
  5. ติดตามผลการจัดสรรงบประมาณประจำปี
  6. กระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลให้ทันตามที่รัฐบาลกำหนด  

วัน /เวลา และสถานที่ให้บริการ

เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์บริหารแผนและงบประมาณ

เบอร์โทรศัพท์

02-6494000 ต่อ 4642 , 5051 , 3447  

เว็บไซต์หน่วยงาน