ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Department of Rehabilitation Medicine

ดูแลรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ เป็นผู้บุกเบิก ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 เริ่มงานสอนนิสิตแพทย์ โดยรวมอยู่ในภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนงานบริการผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเริ่มเปิดบริการที่อาคารพาหุรัด ต่อมาได้ย้ายมาที่อาคารเจริญ-สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ชั้นล่าง และอาคารโปษยะจินดาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2515 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2524  ได้ก่อตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้นที่สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ และเริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2525 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สมัค พุกกะณะเสน เป็นหัวหน้าศูนย์คนแรก ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยร่วมกับแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำให้งานบริการผู้พิการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความสมบูรณ์และได้มาตรฐานสากล

จากความพร้อมด้านคณาจารย์ บุคลากร และสถานที่ให้บริการผู้ป่วยแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จึงได้ร่วมมือกันจัดการทำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้น (หลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู” ในปัจจุบัน) ให้การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา

ปี พ.ศ. 2540 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้แยกออกจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และเป็นภาควิชาที่ 21 ของคณะแพทยศาสตร์  เริ่มเปิดทำการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2540  โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเป็นคนแรก ดำเนินงานวิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการ ร่วมกับฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย  

เจตจำนง

เป็นสถาบันต้นแบบทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีคุณธรรม และสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติ

ภาระหน้าที่

ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มีคุณภาพ กอรปด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางการแพทย์และวิชาการเพื่อชี้นำสังคม


ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู แบ่งออกเป็น 6 หน่วยย่อย ดังนี้

 1. หน่วยกายภาพบำบัด
 2. หน่วยกายอุปกรณ์
 3. หน่วยกิจกรรมบำบัด
 4. หน่วยจิตวิทยา
 5. หน่วยอรรถบำบัด
 6. หน่วยฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า

การให้บริการของฝ่าย

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา โดย 6 หน่วยย่อย ได้แก่

 1. หน่วยกายภาพบำบัด
 2. หน่วยกายอุปกรณ์
 3. หน่วยกิจกรรมบำบัด
 4. หน่วยจิตวิทยา
 5. หน่วยอรรถบำบัด
 6. หน่วยฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า

และอีก 14 คลินิกเฉพาะทาง ได้แก่

 1. คลินิกกายอุปกรณ์
  ห้องกายอุปกรณ์ อาคารไนติงเกล ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 2. คลินิกตรวจเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  อาคาร ภปร ชั้น 2 ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น.

 3. คลินิกเท้าเบาหวาน
  ห้อง DM foot อาคาร ไนติงเกล ชั้น 1 ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 – 12.00 น.
  และอาคาร ภปร ชั้น 2 ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

 4. คลินิกบูรณาการเท้าเบาหวาน
  ห้อง DM foot อาคารไนติงเกล ชั้น 1 ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 – 12.00 น. และทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.30 น.

 5. คลินิก Combined foot-ankle
  อาคาร ภปร ชั้น 5 วันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และ 3 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 6. คลินิกฟื้นฟูการกลืน
  อาคาร ส.ธ. ชั้น 9 วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 7. คลินิกฟื้นฟูการบาดเจ็บจากกีฬา
  อาคาร ภปร ชั้น 2 ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.

 8. คลินิกฟื้นฟูเด็ก
  อาคาร ภปร ชั้น 2 วันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 9. คลินิกฟื้นฟูผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
   อาคาร ส.ธ. ชั้น 6 วันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 เวลา 08.30 – 12.00 น.

 10. คลินิกฟื้นฟูมือ
  อาคาร ภปร ชั้น 2 วันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 เวลา 08.30 – 12.00 น.

 11. คลินิกฟื้นฟูหัวใจ-ปอด
  ห้องฟื้นฟูหัวใจและปอด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น.

 12. คลินิกลดเกร็ง
  อาคาร ภปร ชั้น 2 ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

 13. คลินิกผู้สูงอายุสุขภาพดี
  อาคาร ส.ธ. ชั้น 4 วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 และ 4 เวลา 13.00 – 15.00 น.

 14. คลินิกฝังเข็ม
  อาคาร ภปร ชั้น 2 ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

1. หน่วยกายภาพบำบัด

หอผู้ป่วย และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 – 15.30 น.

ห้องกายภาพบำบัด 1 – 4  อาคาร ส.ธ. ชั้น 9

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 – 15.30 น.

2. หน่วยกายอุปกรณ์

อาคารไนติงเกล ชั้น 1

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 – 16.00 น.

รับใบสั่งตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น. (รอบเช้า), 13.00 – 15.30 น. (รอบบ่าย) และพักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น.

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14

เปิดให้บริการผู้ป่วยใน
วันจันทร์ – ศุกร์


เวลา 08.00 – 16.00 น.

รับใบสั่งตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น. (รอบเช้า), 13.00 – 15.30 น. (รอบบ่าย) และพักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น. เฉพาะผู้ป่วยใน

3. หน่วยกิจกรรมบำบัด

แบบที่ 1 : ให้บริการแยกตามประเภทผู้ป่วย/อาคาร

ผู้ป่วยนอก (OPD)

อาคาร ส.ธ. ชั้น 9

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 – 16.00 น.

ผู้ป่วยใน (IPD)

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 – 16.00 น.

ผู้ป่วยในบริการข้างเตียงที่หอผู้ป่วยต่าง ๆ

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 – 16.00 น.

ผู้ป่วยเด็ก

อาคาร ภปร ชั้น 2 

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี

อาคาร ส.ธ. ชั้น 4

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 – 16.00 น.

แบบที่ 2 : ให้บริการคลินิกเฉพาะทางร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

คลินิกมือ (ออร์โธปิดิกส์)

อาคาร ภปร ชั้น 2

วันอังคาร

เวลา 08.30 – 15.00 น.

คลินิกฟื้นฟูมือ คลินิกมือ (ออร์โธปิดิกส์)

อาคาร ภปร ชั้น 2

วันพุธ

เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลินิกฟื้นฟูการกลืน, VFSS

อาคาร ส.ธ. ชั้น 4

วันจันทร์

เวลา 13.00 – 16.00 น.

อาคาร ส.ธ. 9

วันศุกร์ (เดือนละ 2 ครั้ง)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

คลินิกฟื้นฟูเด็ก

อาคาร ภปร ชั้น 2

วันจันทร์ (เดือนละ 2 ครั้ง)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

คลินิกฝังเข็ม

อาคาร ภปร ชั้น 2

วันพุธ

เวลา 13.00 – 16.00 น.

4. หน่วยจิตวิทยา

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โซน C (ผู้ป่วยใน)

วันจันทร์, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

เวลา 08.00 – 15.00 น.

อาคารไนติงเกล ชั้น 1 (ผู้ป่วยเท้าเบาหวาน)

วันอังคาร

เวลา 08.00 – 15.00 น. 

อาคาร ส.ธ. ชั้น 9 (ผู้ป่วยนอก)

วันพุธ

เวลา 08.00 – 15.00 น. 

5. หน่วยอรรถบำบัด

อาคาร ส.ธ. ชั้น 9

วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ (ผู้ป่วยนอก)

เวลา 08.00 – 15.00 น. 

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14

วันอังคาร และวันศุกร์ (ผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก และ Home Program)

เวลา 08.00 – 15.00 น. 

อาคาร ภปร ชั้น 2

วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (ผู้ป่วยนอกเด็ก)

เวลา 08.00 – 15.00 น. 

6. หน่วยฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า

คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า

อาคาร ส.ธ. ชั้น 6

OPD แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน

เวลา 08.30 – 12.00 น. 

คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า

อาคาร ส.ธ. ชั้น 6 

งานบริการรักษาและฟื้นฟู
วันจันทร์-ศุกร์


เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4433

เบอร์โทรศัพท์นัดคลินิกนอกเวลา

02 256 5346 , 5348

เว็บไซต์หน่วยงาน