ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 

Preventive and Social Medicine Department 

บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ

คลินิกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เริ่มเปิดบริการในปี พ.ศ. 2526 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพรัช ดีสุดจิต เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง โดยใช้สถานที่ของห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อาคารอายุรศาสตร์เป็นที่ทำการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเปิดคลินิกเพื่อให้บริการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป โดยการวินิจฉัยและรักษาโรคในระยะเริ่มต้น และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ และคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้ย้ายคลินิกมาที่อาคารจักรพงษ์ เริ่มมีแพทย์ของแผนกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมออกตรวจหมุนเวียนกันเพิ่มมากขึ้น และได้มีการขยายห้องตรวจของแผนกผู้ป่วยนอกไปยังอาคาร ภปร ชั้น 2 ในปี พ.ศ. 2531 ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมบริการตรวจโรคสวัสดิการนิสิตแพทย์ คลินิกอาชีวเวชกรรม และตรวจโรคเพื่อเข้าทำงานใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสภากาชาดไทยร่วมด้วย มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศในปี พ.ศ. 2539 และโครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ล่าสุดคลินิกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมได้ย้ายที่ทำการไปยังอาคาร ภปร ชั้นที่ 16 จนถึงปัจจุบัน

เจตจำนง

เป็นสถานบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ

ภาระหน้าที่

 1. พัฒนาคุณภาพนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
 2. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ฝึกอบรม และบริการวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ในระดับสากล 
 3. บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

การให้บริการของศูนย์

ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ให้บริการดังนี้

 1. การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป 
 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่ 
 3. การตรวจสุขภาพและออกใบรับรองสุขภาพก่อนเข้าทำงานภายในประเทศ และต่างประเทศ 
 4. การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 16 

โดยผู้ป่วย/ผู้รับบริการสามารถพบแพทย์ได้ในวันและเวลาดังนี้

 1. การบริการตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองสุขภาพ (ทั้งในและต่างประเทศ) และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
  เวลา 08.00 – 12.00 น. 
 2. คลินิกพิเศษโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อาคาร ภปร ชั้น 16

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 5425, 02 256 5427