ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Department

พัฒนาบริการเพื่อมุ่งสู่ Digital Hospital

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ

 1. พัฒนา ดูแลระบบสารสนเทศ และบริการข้อมูลสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และองค์กรภายนอก ให้มีความครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล และพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
 2. เก็บและบริหารข้อมูลให้เป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยง และมีระดับรักษาความปลอดภัย
 3. สามารถนำระบบสารสนเทศและข้อมูลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย การบริหาร การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้พัฒนางานต่าง ๆ มากมาย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนงานบริการของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แก่

1. พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ (HIS) โดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อให้บริการผู้ป่วย เช่น

 • ตู้บัตรคิวอัตโนมัติ (Smart Kiosk) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับคิวและรับทราบขั้นตอนการเข้าพบแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการรอคิวเข้ารับการคัดกรอง ตรวจ รวมถึงสามารถดูรายละเอียดสิทธิการรักษาต่าง ๆ ของตนเองได้ผ่านเครื่องนี้เครื่องเดียว
 • พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อระบบ Scan เอกสารสำคัญ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย

2. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล ทั้งในเรื่อง Fiber Optic และสาย UTP โดยติดต้ังระบบความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศด้วยการเพิ่ม Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้อง

3. ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ให้ครอบคลุมพื้นที่ ตามอาคารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

4. พัฒนาเว็บไซต์รวมถึงระบบงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล เช่น ระบบงานอุทิศร่างกาย ระบบสมัครงาน

5. มีการกำหนดแนวทางการเข้าถึงข้อมูล และระบบความปลอดภัย ทั้งด้าน Hardware Software และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


เจตจำนง

เราพร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ภาระหน้าที่

 1. ดูแลระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ดูแลบริหารข้อมูลให้เป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยง และสามารถรักษาความลับได้
 3. ดูแลความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 4. บริการรับแจ้ง แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
 5. ให้บริการข้อมูลสำหรับผู้บริหารและบุคลากร ผู้ป่วยและองค์กรภายนอก
 6. ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายการใช้งานให้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล
 7. นำระบบสารสนเทศและข้อมูลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย การบริหาร การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลสำหรับงานบริการรักษาพยาบาลและงานสนับสนุน

โครงสร้าง หรือองค์ประกอบย่อยของฝ่าย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่

 1. กลุ่มงานระบบ HIS
 2. กลุ่มงาน Website และ Back Office
 3. กลุ่มงานแม่ข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 4. กลุ่มงานความมั่นคงปลอดภัย
 5. กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล
 6. กลุ่มงานสนับสนุนและบริการ

การให้บริการของฝ่าย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฝ่ายสนับสนุนภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลอย่างไม่หยุดยั้ง ตามปณิธานของฝ่ายที่จะ​ “พัฒนาบริการเพื่อมุ่งสู่ Digital Hospital โดยยึดถือมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ มั่นใจในเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล”วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ และให้บริการรับแจ้งปัญหา HIS ตลอด 24 ชั่วโมง ณ อาคารจอดรถ 3 ชั้น 14
โทรศัพท์ 02 649 4000 ต่อ 3236, 3237, 02 256 5463

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารจอดรถ 3 ชั้น 14

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 649 4000 ต่อ 3236
02 256 5463