ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ 

Department of Orthopaedics

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านออร์โธปิดิกส์อย่างครบวงจร

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยความร่วมมือกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อ ได้แก่ ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บของกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น การบาดเจ็บจากกีฬา และผู้ป่วยที่เป็นโรคทางกระดูกและข้อต่าง ๆ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคทางกระดูกสันหลัง โรคกระดูกพรุน โรคเนื้องอกกระดูก ความผิดปกติทางกระดูกและข้อแต่กำเนิด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนด้านออร์โธปิดิกส์ให้แก่ นิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาออร์โธปิดิกส์อีกด้วย

ในปัจจุบันคลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 20 ราย ครอบคลุมทุกสาขาย่อยของโรคทางกระดูกและข้อ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทางกระดูกและข้อทั่วไป และยังมีคลินิกเฉพาะโรค เช่น คลินิกข้อเทียม คลินิกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ คลินิกโรคเท้าและข้อเท้า คลินิกเวชศาสตร์กีฬา คลินิกโรคมือ คลินิกโรคเนื้องอก เป็นต้น

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้ ทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป ตามวิสัยทัศน์ “เพื่อการเป็นฝ่ายออร์โธปิดิกส์ชั้นนำของประเทศที่ให้ความรู้ด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติแก่นิสิตแพทย์ บัณฑิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งบริการต่อผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม”

รางวัล หรือความภาคภูมิใจ

ปี พ.ศ. 2525  

 • ผ่าตัดแยกแฝดสยามรายแรกของประเทศไทย และรายที่ 3 ของโลก  
 • ผ่าตัดย้ายนิ้วเท้ามาแทนนิ้วมือด้วยจุลศัลยกรรมครั้งแรกของประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2547  

 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสันหลังเทียมแก้ปวดเรื้อรังสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2548  

 • รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นแห่งชาติ 

ปี พ.ศ. 2553

 • รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

เจตจำนง

จักเป็นภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ชั้นนำของประเทศ ที่ประสาทความรู้ด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่นิสิตแพทย์ บัณฑิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านอย่างมีประสิทธิผล มุ่งบริการต่อผู้รับบริการด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ สร้างงานวิจัยตอบสนองความต้องการของสังคม

ภาระหน้าที่

 1. ให้ความรู้แก่นิสิตแพทย์และบัณฑิตศึกษาด้านออร์โธปิดิกส์ตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิผล
 2. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 3. ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านออร์โธปิดิกส์อย่างครบวงจร
 4. ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องและชี้นำสังคม
 5. ให้บริการวิชาการทางด้านออร์โธปิดิกส์แก่หน่วยงานและประชาชน
 6. สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นิสิตแพทย์ แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 7. จัดสภาพแวดล้อมที่ดี สะดวกและปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้รับบริการ
 8. ตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

การให้บริการของฝ่ายออร์โธปิดิกส์

หน้าที่หลักของฝ่ายออร์โธปิดิกส์ คือการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อ ได้แก่ ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บของกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น การบาดเจ็บจากกีฬา และผู้ป่วยที่เป็นโรคทางกระดูกและข้อต่าง ๆ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคทางกระดูกสันหลัง โรคกระดูกพรุน โรคเนื้องอกกระดูก ความผิดปกติทางกระดูกและข้อแต่กำเนิด เป็นต้น

ในปัจจุบันคลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 ราย ครอบคลุมทุกสาขาย่อยของโรคทางกระดูกและข้อ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทางกระดูกและข้อทั่วไป และยังมีคลินิกเฉพาะโรค เช่น คลินิกข้อเทียม คลินิกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ คลินิกโรคเท้าและข้อเท้า คลินิกเวชศาสตร์กีฬา คลินิกโรคมือ คลินิกโรคเนื้องอก เป็นต้น

อีกทั้งที่ผ่านมายังมีการให้บริการสู่สังคม ในรูปแบบของ “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ” ได้แก่

 1. โครงการการผ่าตัดสร้างนิ้วหัวแม่มือในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติไม่มีนิ้วหัวแม่มือแต่กำเนิด เฉลิมฉลองพระราชพิธีราชาภิเษก จำนวน
  10 ราย  
 2. โครงการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเจาะรูแผลเล็กเพื่อผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ  จำนวน 50 ราย
 3. โครงการผ่าตัดเด็กกระดูกสันหลังคดผู้ด้อยโอกาส ด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 ราย
 4. โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ด้อยโอกาส ด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 ราย
 5. โครงการการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเท้าเทียมเพื่อรักษาภาวะข้อเท้าเสื่อมในผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 ราย
 6. โครงการความเป็นเลิศทางการรักษาภาวะกระดูกข้อสะโพกหัก ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาฯ จำนวน 60 ราย
 7. โครงการผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่ฉีกขาดในผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 ราย
 8. โครงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและโรคทางออร์โธปิดิกส์อื่นด้วยข้อโลหะเทียมชนิดพิเศษในปี พ.ศ. 2562 – 2563 

นอกจากงานด้านบริการทางการแพทย์ ยังมีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนด้านออร์โธปิดิกส์ให้แก่ นิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาออร์โธปิดิกส์อีกด้วย


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 5

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์
(อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ ชั้น 11, 12)

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4230

โทรศัพท์ติดต่อทำนัดผู้ป่วยนอก อาคาร ภปร ชั้น 5

02 256 5351

โทรสาร

02 256 4000 ต่อ 61261

เว็บไซต์หน่วยงาน

อีเมลหน่วยงาน

orthochula@gmail.com