ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Obstetrics and Gynecology

ให้การดูแลทางสูติ-นรีเวช
และเป็นสถาบันผลิตแพทย์ชั้นนำระดับโลก

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า “แผนกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา” รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แก่นิสิตแพทย์ปีที่ 5 และ 6 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเดิม ในปี พ.ศ. 2505 เมื่อมีอาจารย์เพิ่มจึงมีการพัฒนาโดยการแบ่งอาจารย์ออกเป็น 5 สาย เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์เป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่มโดยแบ่งหมุนเวียนไปตามการแบ่งสายการบริการ 5 วันทำงาน ได้แก่ การฝากครรภ์ การตรวจผู้ป่วยนรีเวชที่หอผู้ป่วยนอก การให้บริการวางแผนครอบครัว การดูแลห้องคลอดและผู้ป่วยฉุกเฉิน และการผ่าตัด  ทำให้เกิดความสะดวกและเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนการสอนกลุ่มย่อย และการสอนภาคปฏิบัติหลังจากการเรียนแบบบรรยายรวม

นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ภาควิชาฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็นวิทยาลัย และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยตามลำดับ) และแพทยสภา เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อผลิตแพทย์ผู้ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 อีกทั้งหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หรือ Fellowship training ในอนุสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เพื่อผลิตสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในการตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และความต้องการบริการทางการแพทย์ของสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น 

เจตจำนง

เป็นสถาบันชั้นนำที่ผลิตสูติ-นรีแพทย์ และให้บริการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาในมาตรฐานระดับโลก

ภาระหน้าที่

ผลิตบัณฑิตและสูตินรีแพทย์ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าให้บริการทางการแพทย์และวิชาการ เพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชาติและนานาชาติ ประชาคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในสถาบัน


ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประกอบด้วย 13 คลินิก ดังนี้

 1. คลินิกฝากครรภ์
 2. คลินิกนรีเวช
 3. คลินิกวางแผนครอบครัว
 4. คลินิกมีบุตรยาก
 5. คลินิกมะเร็งนรีเวช
 6. คลินิกครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก
 7. คลินิก Urogynecology
 8. คลินิกวัยหมดระดู
 9. คลินิกนรีเวชวัยรุ่นและเด็ก
 10. คลินิกสุขภาพเพศ
 11. คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
 12. คลินิกจุลศัลยรักษ์
 13. คลินิกส่องกล้องปากมดลูก


การให้บริการของฝ่าย

งานบริการทางการแพทย์ของฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประกอบด้วย

 1. งานบริการผู้ป่วยนอก ได้แก่ คลินิกฝากครรภ์ คลินิกนรีเวช และคลินิกเฉพาะทาง
 2. งานบริการผู้ป่วยใน
 3. ห้องคลอด
 4. ห้อง ICU สูติฯ
 5. ห้องผ่าตัด

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

คลินิกฝากครรภ์

ให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 8
โทรศัพท์ : 02 256 5282, 02 256 5274

คลินิกนรีเวช

ให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 7
โทรศัพท์ติดต่อนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้าที่หมายเลข 02 256 5286 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น.

คลินิกวางแผนครอบครัว

ให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 7
โทรศัพท์ : 02 256 5294

คลินิกมีบุตรยาก, PCOS

ให้บริการทุกวันอังคาร ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 8
โทรศัพท์ : 02 256 5282

คลินิกมะเร็งนรีเวช

ให้บริการทุกวันอังคาร ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 7
โทรศัพท์ : 02 256 5304

คลินิกครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก

ให้บริการทุกวันพุธ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 7
โทรศัพท์ : 02 256 5304

คลินิกส่องกล้องปากมดลูก

ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 7
โทรศัพท์ : 02 256 5286

คลินิก Urogynecology

ให้บริการทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 7
โทรศัพท์ : 02 256 5304

คลินิกวัยหมดระดู

ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 7
โทรศัพท์ : 02 256 5304

คลินิกนรีเวชวัยรุ่นและเด็ก, คลินิกดรุณรักษ์, คลินิกจุลศัลยรักษ์

ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 8
โทรศัพท์ : 02 256 5282

คลินิกสุขภาพเพศ

ให้บริการทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 7
โทรศัพท์ : 02 256 5286

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ อาคาร ภปร ชั้น 8 และชั้น 13
โทรศัพท์ : 02 256 5193-4, 02 256 5166, 02 256 5175

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 7

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 2115

เว็บไซต์หน่วยงาน