ฝ่ายวางแผนและบริหารโครงการกายภาพ

Project Planning and Management

วางแผนให้โรงพยาบาลได้มีพื้นที่ อาคาร สถานที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน

ฝ่ายวางแผนและบริหารโครงการกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทำหน้าที่วางแผนให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีพื้นที่ อาคาร สถานที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน เป็นไปตามข้อกฎหมาย ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริหารโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย

เจตจำนง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถานพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพสูง ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาระหน้าที่

ฝ่ายวางแผนและบริหารโครงการกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยกระดับความปลอดภัยในทุกพื้นที่ โดยการปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และพื้นที่ของอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมเพิ่มพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้เพียงพอและเหมาะสม

การให้บริการของฝ่าย

ฝ่ายวางแผนและบริหารโครงการกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลัก เพื่อตอบสนองการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ดังนี้

  1. วางยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านกายภาพของโรงพยาบาล
  2. วิจัยและพัฒนาระบบกายภาพและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล
  3. ศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนงานโครงการ 
  4. จัดทำโครงการและเกณฑ์การออกแบบ
  5. บริหารงานโครงการ จัดการงานก่อสร้าง และปรับปรุง 
  6. จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านกายภาพของโรงพยาบาล

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายวางแผนและบริหารโครงการกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการทุกวันจัทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน A

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายวางแผนและบริหารโครงการกายภาพ 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน A

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 81233