ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม

Department of Environmental Management

จัดการให้สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อยู่ในสภาพที่ดี ร่มรื่น
ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นฝ่ายฯ ที่ทำหน้าที่จัดการให้สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อยู่ในสภาพที่ดี ร่มรื่น และกำกับให้ขยะและของเสียมีการจัดการอย่างถูกหลักวิธี ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เจตจำนง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลที่มีองค์ประกอบภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวทั้งมิติทางตั้งและทางราบอย่างกลมกลืนกัน บุคลากรและผู้มาเยือนสามารถเข้าถึงพื้นที่ทางภูมิทัศน์ได้ ทั้งในด้านการใช้งานและทัศนวิสัย

ภาระหน้าที่

  1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่บำบัดทางสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติที่เขียวชอุ่ม โดยบุคลากรและผู้มาเยือนโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงได้
  2. สร้างความเข้าใจและการรับรู้ในการจัดการขยะ

ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยมีภารกิจหลัก เพื่อตอบสนองการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ดังนี้

  • ดูแลสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
  • งานจัดการขยะและของเสีย
  • งานกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน
  • งานโยธา ขนย้าย และจัดเตรียมสถานที่

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/หน่วยงาน

ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม
อาคารสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 5383 , 02 256 5001