ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Resources Department

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร และมีความยั่งยืน

วิสัยทัศน์เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาการทำงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม ซึ่งการก่อตั้งของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในปัจจุบันก็เป็นผลอันเนื่องจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  รองศาสตรจารย์นาวาอากาศเอกนายแพทย์ เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล ในสมัยนั้น ซึ่งเป็นกำลังสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนก่อให้เกิดการจัดตั้ง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 โดยการรวมหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ (เดิมสังกัดฝ่ายเลขานุการ) และหน่วยพัฒนาบุคลากรเข้าไว้ด้วยกัน โดยได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย ให้จัดตั้งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 มาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลท่านแรก คือ นายวิชัย ทศพรทรงชัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2559  และปัจจุบัน นายทรงกลด ตั้งกิจวัฒนากูล ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นายทรงกลด ตั้งกิจวัฒนากูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

เจตจำนง

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร และมีความยั่งยืน

ภาระหน้าที่

บริหารจัดการและกำกับดูแลงานทรัพยากรบุคคล สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน ธำรงรักษาและพัฒนาสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง บริหารระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม กำกับดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและความผูกพันองค์กร


โครงสร้างของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยส่วนงานย่อย ดังนี้

  1. งานวิเคราะห์อัตรากำลังและระบบงาน
  2. งานสรรหาและคัดเลือก
  3. งานบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ
  4. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  5. งานบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
  6. งานพัฒนาบุคลากร
  7. งาน Strategic HR

การให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แบ่งงานหลักออกเป็น 7 งาน ได้แก่

1. งานวิเคราะห์อัตรากำลังและระบบงาน

การวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังและระบบงาน บริหารจัดการด้านอัตรากำลังให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลฯ เป็นต้น

2. งานสรรหาและคัดเลือก

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน วางแผนและจัดทำกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งงานขาดแคลน การบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือก คนดี คนเก่ง ให้กับองค์กร เป็นต้น

3. งานบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ

ตรวจสอบบันทึกข้อมูลและเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติบุคลากร การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ การเลื่อนระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน การปรับวุฒิบันทึกวุฒิการศึกษาทุกสายงานการตรวจสอบและบันทึกประวัติการลาของบุคลากรทุกประเภท กระบวนการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ การออกคำสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับบุคลากรการจัดทำเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด การจัดทำหนังสือรับรองการทำงาน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การพิจารณาเจ้าหน้าที่ดีเด่น การมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ประจำบ้าน การย้ายหอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย เป็นต้น

4. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กำกับดูแลงานสวัสดิการสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรทุกระดับ ได้แก่ การตรวจสอบและบันทึกสิทธิรักษาพยาบาล การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร การเบิกสวัสดิการการรักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร งานตรวจสุขภาพประจำปี งานเครื่องแบบและชุดปฏิบัติงาน การรับเหรียญกาชาดสรรเสริญ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยสวัสดิการงานทำศพ ขอพระราชทานเพลิงศพ สำรวจคุณภาพชีวิต เป็นต้น

5. งานบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

การวิเคราะห์ค่าตอบแทนพิเศษประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสม การบริหารจัดการเงินเดือนและค่าตอบแทน ได้แก่ การเบิกเงินเดือน Top Up พตส. ค่าอยู่เวร ค่าล่วงเวลา OT เงินเพิ่มพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง เงินไม่ทำเวชปฏิบัติ การปรับเงินเดือนประจำปี เป็นต้น

6. งานพัฒนาบุคลากร

จัดทำแผนงบประมาณประจำปีเพื่อการพัฒนาบุคลากร จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม ตลอดจนการนำเสนอผลงานทั้งในและ
ต่างประเทศ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นต้น

7. งาน Strategic HR

  • งาน Strategic HR ตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ งานด้านทรัพยากรบุคคล มีส่วนสำคัญในการออกแบบระบบการทำงาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านการสร้างความเป็นเลิศ การปรับปรุงระบบการให้บริการ และงานพื้นฐานของ HR ได้แก่ ระบบการประเมินผล reward & recognition 
  • การบริหารจัดการงานด้านยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งถูกทอนลงมาเป็นแผนกลยุทธ์ รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน 

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บริการในวันเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์) ณ อาคารผ่าตัดเก่า (111)

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคารผ่าตัดเก่า (111)

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

งานวิเคราะห์อัตรากำลังและระบบงาน

02 256 4643 , 02 256 5044

งานสรรหาและคัดเลือก

02 256 4408 , 02 256 5048

งานบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ

02 256 5049 , 02 256 4747

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

02 256 4350 , 02 256 5084

งานบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

02 256 4848 , 02 256 4849

งานพัฒนาบุคลากร

02 256 4649 , 02 256 4650