บริหารงานพัสดุ

Department of Inventory Management


ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ เดิมสังกัดอยู่ใน “ฝ่ายบริหารงานทั่วไป” ซึ่งมีหน่วยงานภายใน 9 หน่วยงาน และได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยแบ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุเป็น 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารการจัดซื้อ, กลุ่มงานบริหารงานกลางและสัญญา และกลุ่มงานคลังและศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป มีนางจริยา ลัทธศักดิ์ศิริ ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยยึดถือการปฏิบัติแบบ Check and Balance

ต่อมาในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 มีการปรับการทำงานของคลังพัสดุ โดยจัดตั้งศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป อาคาร สก. ชั้นใต้ดิน เพื่อบริการจัดส่งพัสดุถึงมือผู้ใช้ มีการเบิก – จ่ายพัสดุในระบบออนไลน์ ทำให้สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในการเบิกพัสดุแต่ละหน่วยงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ ได้ดำเนินการขอปรับโครงสร้างฝ่ายอีกครั้งในปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้โครงสร้างฝ่ายถูกต้องตรงกับประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 3 งาน คือ งานบริหารการจัดซื้อและจัดจ้าง, งานบริหารงานกลาง และงานคลังและศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป รวมทั้งฝ่ายบริหารงานพัสดุได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาประจำที่อาคารจอดรถหลังที่ 3 อย่างเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม 2558 และได้ทำการยกเลิกการให้บริการศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป อาคาร สก. ชั้นใต้ดิน

สายการบริหารปัจจุบันของฝ่ายบริหารงานพัสดุ ขึ้นตรงกับรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อ เป็นผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ คือ นางสุนิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ปัจจุบัน มีบุคลากรในฝ่ายบริหารงานพัสดุ จำนวน 56 คน

ผังผู้บริหารของฝ่ายบริหารงานพัสดุ

นางสุนิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ

นางสาวขวัญลักษณ์  จันทร์วิชิต
หัวหน้างานบริหารการจัดซื้อและจัดจ้าง

นางสาวกรรณิกา  วินัยพานิช
หัวหน้างานบริหารงานกลาง

นางสาวอารีย์  ศิริมาลัย
หัวหน้างานคลังและศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป

โครงสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงที่สำคัญในการให้บริการของฝ่ายบริหารงานพัสดุ

เจตจำนง

จัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม  ยกเว้น  ยา  เวชภัณฑ์  เครื่องมือแพทย์  และงานก่อสร้าง บริหารจัดการวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า บริหารจัดการงานตรวจรับพัสดุ งานครุภัณฑ์ จำหน่ายพัสดุชำรุดฯ บริจาค อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบสภากาชาดไทย ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดูแลพัสดุคงคลัง และเบิกจ่ายพัสดุทั่วไป ให้เป็นที่พึงพอใจสำหรับหน่วยงาน ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  พร้อมกับพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ภาระหน้าที่

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องพัสดุให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นที่พึงพอใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหลักการดำเนินงาน ดังนี้

 1. บริหารการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานภายในโรงพยาบาล ยกเว้น ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และงานก่อสร้าง
 2. บริหารการตรวจรับพัสดุ, งานสินทรัพย์ พร้อมทั้งจำหน่ายพัสดุชำรุด/หมดความจำเป็น/บริจาค
 3. บริหารการรับ – จ่ายพัสดุคงคลังให้กับหน่วยงาน และดูแลเก็บรักษาพัสดุคงคลัง

รางวัลหรือความภาคภูมิใจ

 1. โครงการ การจัดตั้งศูนย์จ่ายพัสดุ รางวัลชมเชยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (กลุ่มงานสนับสนุนบริการ) ประจำปี 2548
 2. โครงการการจัดหาคู่ค้าหลักในด้านต่างๆ รางวัลชมเชยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (กลุ่มงานสนับสนุนบริการ) ประจำปี 2548
 3. ผลงานบริการจัดส่งพัสดุถึงมือผู้ใช้บริการภายในโรงพยาบาล รางวัลที่ 2 ประเภทผลสำเร็จของการพัฒนากระบวนการกลุ่มสนับสนุนบริการ การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2551
 4. กลุ่ม Delivery Express ฝ่ายบริหารงานพัสดุ ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพ (CQI) หน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2552
 5. กลุ่ม สมูตตี้ สตอเบอรี่ ฝ่ายบริหารงานพัสดุ ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) หน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2552
 6. โครงการ Chula Reuse
 7. โครงการ ตลาดนัด ฬ. Market
 8. การบริจาควัสดุ/ครุภัณฑ์หมดความจำเป็นให้กับโรงพยาบาล ศาสนสถาน และสถาบันการศึกษาที่ขาดแคลน

โครงสร้างของฝ่ายบริหารงานพัสดุประกอบด้วย 3 หน่วยงานดังนี้

1. งานบริหารการจัดซื้อและจัดจ้าง 

 • งานบริหารและวางแผนการจัดซื้อและจัดจ้าง งานจัดทำสัญญา
 • งานออกใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง / งานออกใบสั่งตามสัญญา   
 • งานขอตั้งรหัสวัสดุ/รหัสครุภัณฑ์
 • คืนหลักค้ำประกันสัญญา
 • งานประสานกับหน่วยงานภายใน
 • งานประสานคู่ค้าภายนอก
 • งานประเมินและวิเคราะห์ผู้ประกอบการ

2. งานบริหารงานกลาง

แบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

2.1 งานธุรการ

 • งานสารบรรณ/รับ ส่งเอกสาร
 • งานติดตามเอกสาร
 • งานบริหารบุคลากรของฝ่าย
 • งานพัฒนาคุณภาพของฝ่าย
 • งานโครงการฯ ของฝ่าย

2.2 งานตรวจรับ

 • งานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และงานสัญญา
 • งานการจัดส่งพัสดุตามใบสั่งซื้อ/จ้าง
 • งานรับและออกใบวางบิลให้แก่บริษัท, ห้างร้าน
 • งานตรวจสอบเอกสารบริษัท, ห้างร้าน และนำส่งเบิกจ่ายเงิน
 • งานบริหารสัญญา
 • งานประเมินและวิเคราะห์สินค้าและผู้ประกอบการ

2.3 งานสินทรัพย์

 • บันทึกข้อมูลลงทะเบียนครุภัณฑ์และออกบาร์โค้ด
 • จัดทำประวัติครุภัณฑ์ให้หน่วยงานเก็บเป็นหลักฐาน
 • งานโอนย้ายทะเบียนครุภัณฑ์
 • งานควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ส่วนกลาง
 • งานลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ส่งคืน/ชำรุด/บริจาค
 • งานประมูลจำหน่ายพัสดุชำรุด
 • งานตัดจำหน่ายครุภัณฑ์
 • งานตรวจนับ/จัดทำรายงานครุภัณฑ์ประจำปี

3. หน่วยงานคลังและศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป

รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้

 • งานวางแผนและบริหารจัดการวัสดุคงคลัง
 • งานควบคุมเบิก – จ่ายคลังวัสดุทั่วไป
 • งานควบคุมเบิก – จ่ายคลังอะไหล่ช่าง (จากฝ่ายบริหารงานอาคารฯ)
 • รายงานการเบิก-จ่าย-วัสดุคงเหลือ
 • งานบริหารการจัดเก็บรักษาวัสดุคงคลัง
 • งานบริหารวัสดุให้มีเพียงพอต่อความต้องการ
 • งานขอตั้งรหัสวัสดุในคลัง
 • งานตรวจนับและจัดทำรายงานวัสดุคงคลัง

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

 1. หน่วยงานและบริษัทแก้ไขคุณลักษณะภายหลังได้รับการอนุมัติในการจัดซื้อ
 2. เอกสารไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถคีย์ข้อมูลตรวจรับและส่งเบิกจ่ายเงินได้
 3. บริษัทส่งสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง  เช่นผิดสี, ผิดรุ่น, ขนาดไม่ถูกต้อง เป็นต้น
 4. บริษัทส่งของไม่ตรงตามกำหนดส่งมอบงาน
 5. บริษัทส่งของไม่ครบตามจำนวน

วัน เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น  2

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่น ๆ

ฝ่ายบริหารงานพัสดุได้มีการปฏิบัติงานที่ต้องสอดคล้องและประสานงานร่วมกันกับฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ศูนย์บริหารแผนและงบประมาณ หน่วยงานภายในโรงพยาบาลฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการให้ความช่วยเหลือจากฝ่ายอื่น ๆ เช่น ศูนย์กฎหมาย ในการตรวจสอบสัญญาและการให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งตัวแทนมาเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ

ข้อมูลสำคัญที่ฝ่ายต้องการเผยแพร่

ประกาศในการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ เช่น วิธีประกวดราคา, วิธีสอบราคา, วิธีพิเศษ รวมทั้งประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุด/หมดความจำเป็นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,
คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการติดต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารงานพัสดุ

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 3224


ข้อมูลติดต่อหน่วยงานย่อย

ชื่อหน่วยงานย่อย

เบอร์โทรศัพท์

สถานที่ติดต่อ


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ

02 256 4000   ต่อ 4102อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 2

งานบริหารการจัดซื้อและจัดจ้าง 
– งานจัดซื้อ/จ้าง

– งานสัญญา


02 256 4000 ต่อ 4110, 4169, 4745, 4748, 4840, 4842
02 256 4000 ต่อ 4838, 4839
อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 2

งานบริหารงานกลาง
– งานธุรการ
– งานตรวจรับ
– งานสินทรัพย์
– งานพัสดุชำรุด/หมดความจำเป็น
– งานรับ – จ่ายพัสดุจากการจัดซื้อ


02 256 4000 ต่อ 3224
02 256 4000 ต่อ 3016, 4313, 4749
02 256 4000 ต่อ 4852
02 256 4000 ต่อ 4743
02 256 4000 ต่อ 3223

อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 2
อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 2
อาคารจอดรถหลังที่ 1 ชั้น 2
อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 2
อาคารจอดรถหลังที่ 1 ชั้น 2

งานคลังและศูนจ่ายพัสดุทั่วไป
– งานคลังและศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป
– ศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป


02 256 4000 ต่อ 4153, 4271 
02 256 4000 ต่อ 3300, 5442

อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 2
อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 1

เว็บไซต์หน่วยงาน