บริหารงานพัสดุ

Department of Inventory Management

ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ เดิมสังกัดอยู่ใน “ฝ่ายบริหารงานทั่วไป” ซึ่งมีหน่วยงานภายใน 9 หน่วยงาน โดยอยู่ในส่วนงาน “หน่วยสัมภาระ” ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายพิธีการ โดยปัจจุบัน มีบุคลากรในฝ่ายบริหารงานพัสดุ จำนวน 56 คน

รางวัลและความภาคภูมิใจของฝ่าย

 1. โครงการ การจัดตั้งศูนย์จ่ายพัสดุ รางวัลชมเชยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (กลุ่มงานสนับสนุนบริการ) ประจำปี 2548
 2. โครงการการจัดหาคู่ค้าหลักในด้านต่าง ๆ รางวัลชมเชยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (กลุ่มงานสนับสนุนบริการ) ประจำปี 2548
 3. ผลงานบริการจัดส่งพัสดุถึงมือผู้ใช้บริการภายในโรงพยาบาล รางวัลที่ 2 ประเภทผลสำเร็จของการพัฒนากระบวนการกลุ่มสนับสนุนบริการ การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2551
 4. กลุ่ม Delivery Express ฝ่ายบริหารงานพัสดุ ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพ (CQI) หน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2552
 5. กลุ่ม สมูตตี้ สตอเบอรี่ ฝ่ายบริหารงานพัสดุ ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  (CQI) หน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2552

เจตจำนง

บริหารจัดการงานด้านพัสดุและพัฒนากระบวนการจัดซื้อ/จ้าง โดยยึดมั่นในระเบียบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส

ภาระหน้าที่

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องพัสดุให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นที่พึงพอใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหลักการดำเนินงาน ดังนี้

 1. บริหารการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานภายในโรงพยาบาล ยกเว้น ยาและเวชภัณฑ์
 2. บริหารการตรวจรับพัสดุ งานสินทรัพย์ พร้อมทั้งจำหน่ายพัสดุชำรุด/หมดความจำเป็น/บริจาค
 3. บริหารการรับ – จ่ายวัสดุคงคลังให้กับหน่วยงาน และดูแลเก็บรักษาวัสดุคงคลัง

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานย่อย ได้แก่

1. หน่วยงานบริหารการจัดซื้อและจัดจ้าง รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้

 • งานบริหารและวางแผนการจัดซื้อและจัดจ้าง รวมถึงการออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง การจัดทำสัญญา
 • งานประสานกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก 
 • งานขอตั้งรหัสวัสดุ/รหัสครุภัณฑ์
 • งานประเมินและวิเคราะห์คู่ค้า

2. หน่วยงานบริหารงานกลางแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามประเภท ดังนี้

 • งานธุรการ ดูแลเกี่ยวกับงานรับ – ส่งเอกสาร งานบริหารบุคลากร งานโครงการฯ และงานพัฒนาคุณภาพของฝ่าย
 • งานบริหารการตรวจรับ ดูแลเกี่ยวกับงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และงานสัญญา การบริหารสัญญา ประเมินและวิเคราะห์สินค้า 
 • งานบริหารสินทรัพย์ ดูแลเกี่ยวกับการสำรวจและบันทึกข้อมูลลงทะเบียน ทำประวัติครุภัณฑ์ งานโอนย้ายครุภัณฑ์ งานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี รวมถึงการจำหน่ายพัสดุชำรุด/หมดความจำเป็น/บริจาค

3. หน่วยงานคลังและศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้

งานบริหารจัดการวัสดุคงคลัง ได้แก่ งานวางแผน งานควบคุมการเบิก – จ่ายวัสดุ รายงานการรับ – จ่ายและตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ และการขอตั้งรหัสวัสดุคงคลัง 


 การให้บริการของฝ่าย

 1. ให้บริการงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานภายในโรงพยาบาล ยกเว้น ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
 2. ให้บริการงานตรวจรับพัสดุ งานสินทรัพย์ พร้อมทั้งจำหน่ายพัสดุชำรุด/หมดความจำเป็น/บริจาค
 3. ให้บริการงานรับ – จ่ายวัสดุคงคลังให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ให้บริการ

 • อาคารจอดรถหลังที่ 1 ชั้น 2 : ให้บริการงานรับ – จ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์/งานสินทรัพย์
 • อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 1 : ให้บริการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง
 • อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 2 : ให้บริการด้านงานบริหารการจัดซื้อและจัดจ้าง งานธุรการ งานตรวจรับ งานส่งคืนพัสดุชำรุด/หมดความจำเป็น งานคลังและศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป (รับวัสดุคงคลัง)

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ

02 256 4000 ต่อ 4102

เว็บไซต์หน่วยงาน


ข้อมูลติดต่อหน่วยงานย่อย

ชื่อหน่วยงานย่อย

เบอร์โทรศัพท์


งานบริหารการจัดซื้อและจัดจ้าง 
– งานจัดซื้อ/จ้าง
– งานสัญญา


02 256 4000 ต่อ 4110, 4169, 4745, 4748, 4840, 4842
02 256 4000 ต่อ 4838, 4839

งานบริหารงานกลาง
– งานธุรการ
– งานตรวจรับ, วางบิล
– งานสินทรัพย์
– งานพัสดุชำรุด/หมดความจำเป็น
– งานรับ – จ่ายพัสดุจากการจัดซื้อ


02 256 4000 ต่อ 4838, 4839
02 256 4000 ต่อ 3016, 4313, 4749
02 256 4000 ต่อ 4852
02 256 4000 ต่อ 4743
02 256 4000 ต่อ 3223

งานคลังและศูนจ่ายพัสดุทั่วไป
– งานคลังและศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป
– เบอร์โทรศัพท์ศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป


02 256 4000 ต่อ 4153, 4271 
02 256 4000 ต่อ 3300, 5442

Pin It on Pinterest