ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง

Central Transport Administration Department

สนับสนุนการให้บริการงานขนส่ง
เสริมยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลด้านการบริการทางการแพทย์
และการดูแลรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศแก่ประชาชนทุกระดับ  

ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลางแรกเริ่มก่อตั้งเป็น “ศูนย์บริหารงานระบบขนส่งกลาง” ในปี พ.ศ. 2558 ทำหน้าที่สนับสนุนการให้บริการงานขนส่งภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลด้านการบริการทางการแพทย์และการดูแลรักษาพยาบาลเป็นเลิศแก่ประชาชนทุกระดับ เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยผู้บริหารมีนโยบายให้ขยายงานของศูนย์ให้ครอบคลุมงานระบบขนส่งทั้งหมด จึงให้รวมศูนย์ส่งผู้ป่วยมาอยู่ในการกำกับดูแลของศูนย์บริหารงานระบบขนส่งกลางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และตั้งเป็น “ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง” ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารใหม่โดยโอนย้ายหน่วยยานยนต์มาสังกัดฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้งานครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เจตจำนง 

เป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านการขนส่งภายในโรงพยาบาลแบบครบวงจร ได้มาตรฐาน และบริการเป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์และอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล

ภาระหน้าที่

ให้บริการแบบครบวงจรด้วยบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมบริการที่ดีและการสร้างบรรยากาศการทำงานให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขให้บริการเป็นเลิศ

การให้บริการของฝ่าย/ศูนย์

งานขนส่งสิ่งของ

บริการขนส่งอาหาร เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ผ้า เวชภัณฑ์ ยา สิ่งส่งตรวจ พัสดุเครื่องมือแพทย์  น้ำเกลือ ใบฏีกา ท่อออกซิเจน เลือด และเวชระเบียน 

งานรับส่งผู้ป่วย

บริการการรับส่งผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

งานยานยนต์

บริการรับส่งผู้บริหาร พนักงาน งานเยี่ยมบ้าน Home Health Care สังคมสงเคราะห์ งานบริการรับส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาล (ยกเว้นงานรถพยาบาลกู้ชีพ) สนับสนุนงานกิจกรรพิเศษของโรงพยาบาล และงานซ่อมบำรุงรถยนต์ของหน่วยงาน


รางวัลที่ภาคภูมิใจของฝ่าย

ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานด้านนวัตกรรม “บล๊อคสบ๊ายสบาย”  จากกิจกรรม Performance Improvement ของฝ่ายการพยาบาล ปี พ.ศ. 2561 และรางวัลที่ 1 Poster Presentation ในงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โดยนวัตกรรม “บล๊อคสบ๊ายสบาย” นี้พัฒนามาจากมาจากปัญหาของงาน รับส่งผู้ป่วยในการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่มารับบริการ คือ ผู้ป่วยประเภทศัลยกรรมกระดูกที่ได้รับการรักษาด้วยการใส่เฝือกขามาตรวจตามนัดโดยใช้ไม้ค้ำยันรองเฝือก ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถนั่ง เกิดอุบัติการณ์เฝือกเลื่อนตก ผู้จัดทำโครงการจึงจัดทำนวัตกรรม “บล็อกสบ๊ายสบาย” ขึ้น เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้มารับบริการ จากการนำอุปกรณ์มาใช้พบว่า ไม่เกิดอุบัติการณ์เฝือกเลื่อนตกขณะเคลื่อนย้าย แต่ผู้ป่วยจะรู้สึกไม่สุขสบาย ขณะใช้เนื่องจากการกดทับบริเวณรอยต่อและไม่สามารถปรับระดับได้ ผู้จัดทำโครงการเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาของ “บล็อกสบ๊ายสบาย” โดยเพิ่มอุปกรณ์ “บล็อกสบ๊ายสบาย” จนสามารถปรับระดับตามสรีระของผู้ป่วยได้ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขณะงาน และสามารถใช้ได้กับรถนั่งทุกชนิด ซึ่งเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจที่ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง ตั้งใจที่จะให้บริการผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถ


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

งานขนส่งสิ่งของ

02 256 4000 ต่อ 81220 – 22

งานรับส่งผู้ป่วย

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

02 256 4000 ต่อ 81214 – 15

ผู้ป่วย OPD (อาคาร ภปร) 

02 256 4000 ต่อ 5488 

ผู้ป่วย OPD (อาคาร ล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช)

02 256 4000 ต่อ 124 

ผู้ป่วย ER 

02 256 4000 ต่อ 83024  

งานยานยนต์ 

02 256 4000 ต่อ 4189  

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

02 256 4000 ต่อ 81220 – 22  

error: Content is protected !!