สมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย จัดซื้อรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณประเสริฐ เนาถาวร – คุณสมิทธิ เนาถาวร และบริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,450,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย (สำหรับจัดซื้อรถตู้ รับ–ส่ง ผู้ป่วย) โดยมี รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายกายภาพ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาทินทัต