ฝ่ายทันตกรรม

Dental Center

เป็นหน่วยงานด้านการบริการทางทันตกรรม
เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับการก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2462 โดยมีนายแพทย์ เอชเรก เด และพระอาจวิทยาคม เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งร่วมกันซึ่งในขณะนั้นทั้งสองท่านเป็นทันตแพทย์ที่ให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 แผนกทันตกรรมได้ผนึกรวมเข้ากับแผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาล และมีทันตแพทย์อารี สิมารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกทันตกรรม ในเวลาถัดมาแผนกทันตกรรมได้แยกออกมาอย่างอิสระและตั้งให้เป็นฝ่ายทันตกรรมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทันตแพทย์สว่าง เตระยานนท์ ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก

ภายหลังจากที่มีการสร้างและเปิดบริการอาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่ “อาคารจุฬาภรณ์” ฝ่ายทันตกรรมจึงย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารผู้ป่วยนอกแห่งนี้และเริ่มให้บริการทาง
ทันตกรรมแก่ผู้ป่วยทั่วไปซึ่งมีจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทันตแพทย์ร้อยโทวิบูลย์ สุวิกรม และขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2527 นั้นฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับกองบรรเทาทุกข์ ได้จัดให้มีการออกปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม เพื่อกระจายการให้บริการสู่ผู้ป่วย ณ ภูมิลำเนาห่างไกลตามขอบชายแดนของประเทศไทย ในรูปแบบของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

“อาคาร ภปร” ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ. 2532 ฝ่ายทันตกรรมจึงย้ายมาเปิดให้บริการที่อาคาร ภปร แห่งนี้ โดยเปิดให้บริการที่ชั้น 12 ในระยะแรกและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดยเปิดให้บริการที่อาคาร ภปร ชั้น 17 ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ฝ่ายทันตกรรมจึงทำการปรับปรุงพื้นที่ห้องบริการรักษาทันตกรรม เครื่องมือต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานมากขึ้น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพช่องปากและบริการทางทันตกรรมที่เป็นมาตรฐาน และครบวงจรในทุกสาขาเฉพาะทางทันตกรรม โดยให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในที่ได้รับการส่งตัวปรึกษาทางทันตกรรมจากแพทย์สาขาต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล

รางวัล หรือความภาคภูมิใจ

 1. งานให้บริการใส่เครื่องมือในช่องปากสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยได้รับอาสาสมัครจาก ผศ. ทพญ. ดร.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์ จากคณะ
  ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมผลิตเครื่องมือ ร่วมกับหน่วยเวชศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชา โสต คอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2. ความร่วมมือกับหน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ ในการแก้ไขความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้วยการทำเครื่องมือสำหรับใส่บริเวณใบหน้า และการให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/หรือ เพดานโหว่ ร่วมด้วย

 3. โครงการผ่าตัดฟันคุด 100 ราย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

เจตจำนง

ฝ่ายทันตกรรมที่เปิดให้บริการทางด้านสุขภาพช่องปากและบริการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการระดับตติยภูมิของโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรคทางระบบ ทั้งในงานทางทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทาง บนพื้นฐานของความปลอดภัยของผู้ป่วย และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางทันตกรรม

ภาระหน้าที่

 1. การให้บริการรักษาทางทันตกรรมครบวงจรแก่ผู้ป่วยทั่วไป
 2. การมีส่วนร่วมในสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม โดยให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งปรึกษาทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ 
 3. พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในด้านทันตกรรม โดยร่วมมือกับแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพงานทันตกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยต่าง ๆ
 4. การให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากและให้การรักษาทางทันตกรรมแก่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงครอบครัวของเจ้าหน้าที่
 5. ความร่วมมือระหว่างฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการร่วมสอนภาคปฏิบัติ งานศัลยกรรมในช่องปากและการดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4, 5 และ 6

โครงสร้างของฝ่ายทันตกรรม

งานทันตกรรมเฉพาะทางที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้

 1. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 2. ทันตกรรมหัตถการ
 3. วิทยาเอ็นโดดอนต์
 4. ทันตกรรมประดิษฐ์
 5. ปริทันตวิทยา
 6. ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 7. เวชศาสตร์ช่องปาก
 8. ทันตกรรมทั่วไป
 9. ทันตกรรมผู้สูงอายุ

การให้บริการของฝ่ายทันตกรรม

1. ให้บริการรักษาทางทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางแก่ผู้ป่วยทั่วไป

2. บริการรักษาทางทันตกรรมครบวงจรแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งปรึกษาทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ จากแผนกอายุรกรรม, หน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์, แผนก โสต คอ นาสิก, แผนกโรคกระดูกและข้อ และแผนกรังสีรักษา ผู้ป่วยพิจารณาเห็นควรได้รับการรักษาทางทันตกรรมก่อนการักษาทางการแพทย์ในภาวะเร่งด่วนและมีความจำเป็น ดังต่อไปนี้

 • ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่ต้องได้รับการการฉายรังสี
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือลิ้นหัวใจตีบ/รั่วที่ต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของอวัยวะล้มเหลวและเตรียมตัวผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะร่วมกับการให้ยากดภูมิคุ้มกัน
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติของกระดูก ได้แก่ มะเร็งของกระดูก ภาวะกระดูกพรุน และต้องได้รับยาต้านการละลายของกระดูก
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปกติของระบบโลหิต และมะเร็งของเม็ดเลือด
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยการติดเชื้อของผนังเยื่อหุ้มหัวใจ
 • ผู้ป่วยที่เกิดการติดเชื้อบริเวณศีรษะและลำคอที่มีสาเหตุการติดเชื้อจากฟัน
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า ที่มีภาวะปากแหว่ง และ/หรือเพดานโหว่ร่วมด้วย 

3. บริการรักษาทางทันตกรรมครบวงจรแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพิเศษ

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อาคาร ภปร ชั้น 17 ดังนี้

วันทำการเวลาให้บริการ
(ในเวลาราชการ)

เวลาให้บริการ
(นอกเวลาราชการ)

วันจันทร์08.30 – 15.30 น.
16.30 – 20.00 น.
(คลินิกพิเศษนอกเวลา)

วันอังคาร08.30 – 15.30 น.
16.30 – 20.00 น.
(คลินิกพิเศษนอกเวลา)

วันพุธ08.30 – 15.30 น.
16.30 – 20.00 น.
(คลินิกพิเศษนอกเวลา)

วันพฤหัสบดี08.30 – 15.30 น.
16.30 – 20.00 น.
(คลินิกพิเศษนอกเวลา)

วันศุกร์08.30 – 15.30 น.
16.30 – 20.00 น.
(คลินิกพิเศษนอกเวลา)

วันเสาร์
08.00 – 12.00 น.
(คลินิกพิเศษนอกเวลา)

ปิดทำการ
วันอาทิตย์
08.00 – 12.00 น.
(คลินิกพิเศษนอกเวลา)

ปิดทำการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์


ปิดทำการ


ปิดทำการ

ศูนย์ทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อาคาร ส.ธ. (ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่)

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายทันตกรรม
อาคาร ภปร ชั้น 17

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 5170-71