สมทบทุนโครงการพัฒนาอาคาร ภปร

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณเอื้อมพร บุญธรรม บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อโครงการพัฒนาอาคาร ฉลอง 60 ปีครองราชย์ อาคาร ภปร โดยมี รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาทินทัต

อาคาร “ภปร ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สร้างขึ้นในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 ในปีพุทธศักราช 2530 และในโอกาสครบ 72 ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในปีพุทธศักราช 2529 เป็นอาคารที่ให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อลดความแออัดเนื่องจากปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น โดยรวมบริการผู้ป่วยนอกทุกแผนกมาไว้รวมกัน ให้เกิดความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ และเพื่อให้สามารถจัดบริการในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “ ภปร “ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2532