ฝ่ายการเงิน

Department of Finance

บริหารจัดการตามแนวนโยบาย และระเบียบทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้

ในช่วงเวลาก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 นั้นยังไม่มีฝ่ายการเงินอย่างเช่นในปัจจุบัน เนื่องจากเจตนารมณ์ในการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระประสงค์ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อเป็นถาวรประโยชน์ ใช้ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยยากไร้ 

สำหรับการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในระยะต่อมา ได้มีการปฏิรูปโรงพยาบาล โดยจัดสรรหน่วยงานต่าง ๆ ภายในขึ้น เช่น แผนกเลขานุการ แผนกธุรการ ซึ่งแบ่งเป็น หน่วยเงินเชื่อ หน่วยเงินสด หน่วยจัดซื้อ อาคารสถานที่ หน่วยช่าง หน่วยรักษาความปลอดภัย ต่อมาหน่วยเงินเชื่อและหน่วยเงินสดได้รวมเข้าด้วยกันเป็นแผนกการเงินและบัญชี จากนั้นเปลี่ยนจากแผนกการเงินและบัญชี เป็นฝ่ายการเงินและบัญชี ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ หน่วยเงินสด หน่วยเงินเชื่อ หน่วยใบสำคัญ หน่วยงบประมาณ หน่วยบัญชี และอีก 1 ศูนย์ (ศูนย์บันทึกข้อมูล)

ในปี พ.ศ. 2547 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ปรับระบบการปฏิบัติงานภายในของฝ่ายการเงินและบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายของระบบประกันสุขภาพ และด้วยภาระงานที่เพิ่มขึ้นจึงได้มีการปรับโครงสร้างกำหนดเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชีและงบประมาณ วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และรวดเร็วขึ้น โดยมีนางนุชรัตน์ ศรีวรวิทย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินคนแรก ในปี พ.ศ. 2548 จนกระทั่งเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2551 จึงได้มีการแต่งตั้งนางประพันธ์ศรี เลิศฉัตรโกศล ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินเป็นคนที่สอง ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีการปรับโครงสร้างฝ่ายการเงินใหม่โดยเพิ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเป็นหน่วยงานใหม่ภายในฝ่ายการเงิน และหัวหน้าฝ่ายการเงินคนปัจจุบันดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คือ นางสาวภัณฑิรา ชื่นจิตร

“ฝ่ายการเงิน” ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการ มุ่งเน้น “บริการดี มีคุณธรรม นำสู่การพัฒนา” บริหารองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนควบคู่ ไปกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เจตจำนง

ฝ่ายการเงินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บเงินรายได้  พร้อมก้าวไปข้างหน้าให้องค์กรก้าวไกลเป็นสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ

ภาระหน้าที่

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการเงินให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งด้านการจัดเก็บเงินรายได้และบริการ มีระบบบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีการประสานงาน ภายในและภายนอกแบบบูรณาการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์สนองต่อนโยบายโรงพยาบาล และสภากาชาดไทย รวมทั้งพัฒนาระบบการทำงานควบคู่ไปกับ การพัฒนาบุคลากรให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน เกิดคุณค่าต่อยอด ซึ่งกันและกัน มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง


ฝ่ายการเงิน ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยภายในฝ่าย ได้แก่

 1. งานรับเงินผู้ป่วยนอก
 2. งานรับเงินผู้ป่วยใน
 3. งานเงินเชื่อ
 4. งานติดตามหนี้
 5. งานเงินกลาง
 6. งานธุรการ
 7. งานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

การให้บริการของฝ่ายการเงิน

ฝ่ายการเงินมุ่งเน้นในการพัฒนาพฤติกรรมบริการให้แก่บุคลากรภายในฝ่ายการเงิน มีการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรใส่ใจหลักคุณธรรมควบคู่ ไปกับการพัฒนาองค์กรและสังคม โดยมุ่งเน้นลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer Focus)  เพื่อให้ผู้บริการได้รับการบริการที่ดี และเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมีภารกิจหลักในการบริการดังนี้

 1. จัดเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเงินสด เงินเชื่อ  
 2. การรับเงินบริจาค  
 3. การรับเงินรายได้เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฯลฯ 
 4. รวบรวมรายได้นำส่งสำนักงานการคลัง

โดยมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานเพื่อวางแผนบริหารจัดการตามแนวนโยบายการเงินอย่างเป็นระบบ สามารถจัดเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ฝ่ายการเงินได้ยึดถือคุณภาพควบคู่คุณธรรมเป็นหัวใจหลักในการให้บริการโดยได้รับรางวัล ผลงานคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ประเภทดีเด่น ในงาน Quality market ครั้งที่ 3 Lean and innovation ปี พ.ศ. 2553


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

1. งานบริการจัดเก็บหน่วยรับเงินผู้ป่วยนอก  

คลินิกอายุรกรรม

วันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 07.30 – 16.00 น.
วันอังคาร เวลา 07.30 – 17.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 1

คลินิกโรคทางเดินอาหาร ตับและหัวใจ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา07.30 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 1

อายุรกรรมเฉพาะโรค

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 3

คลินิกเบาหวาน ไทยรอยด์ ลมชัก และฝ่ายเวชภัณฑ์

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 3

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 4

ฝ่ายรังสี X-ray, Ultrasound

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 4

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 5

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 5

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 6

คลินิกศัลยกรรมเฉพาะทาง (ทางเดินปัสสาวะ)

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 6

นรีเวชกรรม/วางแผนครอบครัว

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 7

คลินิกสูติกรรม มีบุตรยาก

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 8

คลินิกกุมารเวชกรรม

วันจันทร์, อังคารและพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันพุธ เวลา 07.30 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 9

โสต ศอ นาสิกวิทยา

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 10

ศัลยกรรมศีรษะและคอ ห้องทำการพยาบาล และส่องกล้อง

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 10

คลินิกบริการแพทย์ชั้นสูง

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 11

Pre-admit, คลินิกเวชพันธุ์ศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 11

ตรวจโรคเจ้าหน้าที่/ประกันสังคม

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 13

คลินิกผิวหนัง โรคปอด คลินิกโรคติดเชื้อ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 14

คลินิกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 16

คลินิกทันตกรรม คลินิกระงับปวด

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 17

เภสัชกรรม

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคารจุมภฏพงษ์บริพัตร

คลินิกคัดกรองโรคอุบัติใหม่

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1

คลินิกวัณโรค คลินิกโรคอุบัติใหม่

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 22.00 น. อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3

2. งานบริการจัดเก็บหน่วยรับเงินผู้ป่วยใน

ศูนย์รับเงิน อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ (อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ)

ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.

ศูนย์รับเงิน อาคาร สก. ชั้น 2

ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

ศูนย์รับเงิน อาคารอับดุลราฮิม

ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

ศูนย์รับเงิน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M, 2, 8, 10, 18

ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

ศูนย์รับเงิน อาคาร ส.ธ. ชั้น 3, 9, 13, 14

ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

ศูนย์รับเงิน อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น ชั้น 1

ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

ศูนย์รับเงิน อาคาร ล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 4

ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

ศูนย์รับเงิน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (ER)

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

3. งานบริการการรับบริจาคเงิน การรับเงินรายได้เบ็ดเตล็ด การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล การติดตามหนี้ และงานธุรการ 

ให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคารจอดรถ 3 ชั้น 12

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

สถานที่

งานธุรการ02 256 4000 ต่อ 3007

อาคารจอดรถ 3 ชั้น 12งานรับเงินผู้ป่วยนอก

02 256 5465อาคาร ภปร  ชั้น M


งานรับเงินผู้ป่วยใน

02 256 4000 ต่อ 80135อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  ชั้น M


งานเงินกลาง


02 256 4856


อาคารจอดรถ 3  ชั้น 12งานติดตามหนี้

02 256 4859อาคารจอดรถ 3  ชั้น 12
งานเงินเชื่อ02 256 4314

อาคารจอดรถ 3  ชั้น 12

งานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน02 256 4860
อาคารจอดรถ 3  ชั้น 12
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

02 256 4759อาคารจอดรถ 3 ชั้น 12

อีเมลหน่วยงาน