งานสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศและงานวิจัย

Excellence Clinic Center

บริหารจัดการงานด้านวิจัยของโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ

งานสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศและงานวิจัยได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน บริหารจัดการและอำนวยการ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการสู่การใช้จริง และสอดคล้องกับความก้าวหน้าต่างๆ ทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนด

เจตจำนง

เพื่อวางระบบการสนับสนุน ช่วยเหลือ และประสานงานให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถดำเนินการได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านวิจัยของโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ

ภาระหน้าที่

ประกอบด้วย 4 กลุ่มภาระงาน ได้แก่  กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเชิงบูรณาการ กลุ่มงานบริหารระบบการวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงาน Digital Sandbox เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป    

การให้บริการของงานสนับสนุนศูนย์ฯ

งานสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศและงานวิจัยให้บริการสนับสนุน และอำนวยการ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีภารกิจหลักในการบริการดังนี้

  • พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ บริการจัดตั้งศูนย์ฯ และการติดตามผลการดำเนินงาน
  • บริการระบบขออนุมัติและติดตามโครงการวิจัย บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ติดตามและส่งเสริมการนำวิจัย นวัตกรรม สู่การใช้จริง
  • พัฒนาระบบ Digital Sandbox เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม วางรากฐานระบบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ทางการแพทย์และการวิจัย

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. สถานที่ปฎิบัติงาน ตึกอาทร ชั้น 2

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

งานสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศและงานวิจัย

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

022564000 ต่อ 4645 , 3534 , 3724

เว็บไซต์หน่วยงาน