โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมนำเสนอผลโครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ( A3 Report 9 ช่อง ) เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในการทำงาน เกิดผลลัพท์ที่ดีต่อผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข โดยมี อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ และหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดงานประชุม เมื่อวันที่ 2, 4 และ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1209 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทั้งนี้ มีหน่วยงานบริการทางคลินิก หน่วยงานสนับสนุนบริการทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ และหน่วยงานสนับสนุนบริการ นำเสนอผลงานจำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ