อบรมระยะสั้น “Case-based approach : From guideline to practice “

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562 เรื่อง Case-based approach : From guideline to practice “ โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแพทย์ผ้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม มงคลนาวิน ชั้น 10 อาคาร สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์