สมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด โดย นายสุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ ประธานกรรมการ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท สมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   (เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ คุณแม่พูนศรี แต่โสภาพงษ์) โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร