วันเอดส์โลก (World AIDS Day)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดการเสวนา ” Walk Together : เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา ” เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี ในกรุงเทพมหานคร เนื่องใน “วันเอดส์โลก ” ( World AIDS Day ) วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี