รู้เท่าทันภัยคุกคามโลกออนไลน์ Cyber Security 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562 เรื่อง “รู้เท่าทันภัยคุกคามโลกออนไลน์ Cyber Security 4.0” ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ฯลฯ  โดยมี นางอมรา อนันตสุข หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการอบรม นายพงศ์ธร อังสุโชติเมธี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังครานุสรณ์