ผู้บริหารรพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้ายแดง และบุคลากรดีเด่น

ผู้บริหารรพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้ายแดง และบุคลากรดีเด่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบเหรียญสามรัชกาล เพื่อต้อนรับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงาน ตามโครงสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

 • รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
 • รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์
 • รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์
 • อ.นพ.สุเมธ ปุญญโชติ หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
 • ทญ.ฐิรายุ บุญเรือง หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม
 • ภญ.พวงเพ็ญ ฤทธีวีรกูล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
 • นางสาวนำดี แซ่โต๊ะ หัวหน้าศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
 • นางสาววนิสา ภู่ทอง หัวหน้างานบริการประกันสุขภาพเอกชน
 • นายประสาณฐ์ เอื้อสัมฤทธิผล ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารโครงการกายภาพ
  • นอกจากนี้ยังได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวมยุรี ปริญญวัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ พยาบาลระดับ 7 ฝ่ายการพยาบาล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น สภากาชาดไทย ระดับหน่วยงาน กลุ่มเจ้าหน้าที่ ระดับ 5 – 8 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุม อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 19