มอบของที่ระลึกงานเกษียณอายุ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบของที่ระลึกให้แก่ นาวาอากาศโท รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุการทำงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ชมวิดีทัศน์ชีวประวัติ การแสดงโดยแพทย์ประจำบ้าน หัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ ของภาควิชารังสีวิทยาร่วมกล่าวสดุดี และพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563