พิธีเปิดโทรศัพท์ฉุกเฉินภายใน (EMERGENCY CALL)

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน ในพิธีเปิด และสาธิตวิธีการใช้งาน โทรศัพท์ฉุกเฉินภายใน (EMERGENCY CALL) ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดทำโครงการขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์สุรินทร์ อัศววิทูรย์ทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร กล่าวรายงาน มี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ นางสาวสุกานดา นิ่มทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล นายอุทัย  แก้วงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม และ นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินภายใน (EMERGENCY CALL) สามารถมองเห็นภาพตำแหน่งที่เกิดเหตุไม่พึง-ประสงค์ พร้อมด้วยสัญญาณเชื่อมโยงแม่ข่ายไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัย ศูนย์ Command Center ของโรงพยาบาล และยังเชื่อมโยงกับระบบเครื่อง AED ของทีม CPR โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถมองเห็นภาพที่เกิดเหตุและให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ รวมทั้งประสานงานแจ้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียง เพื่อไปยังที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วทันเวลา  นับเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การติดตั้งระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (EMERGENCY CALL) มีทั้งหมด 35 จุด แบ่งเป็น บริเวณพื้นที่เสี่ยงและมุมอับภายในอาคาร 5 จุด และภายนอกอาคาร 30 จุด เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการยกระดับและพัฒนาระบบการสื่อสารอุปกรณ์โทรศัพท์ฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Emergency Call) โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเหตุด่วน เหตุร้าย ที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของแพทย์ พยาบาลคณาจารย์บุคลากร นิสิตแพทย์และผู้เข้ามารับบริการ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย