สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นาย Wong Ee Yung Dennis และ นางสาวมันทินี เตชะกุลวณิชย์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ( เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 5 เครื่อง ) โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต