พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลินิก

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลินิกประจำหอผู้ป่วย และหลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนงานข้างเตียงที่มีความรู้ ความชำนาญทางคลินิก และผลิตอาจารย์พยาบาลคลินิกประจำหอผู้ป่วยที่มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติบทบาทความเป็นครูสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกลยุทธ์การเรียนการสอนในชั้นเรียน การสอนข้างเตียง รวมถึงการมีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครูผู้สอนงาน โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาท เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทั้งนี้มีผู้ผ่านการอบรมจากหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลินิกประจำหอผู้ป่วย จำนวน 21 คน และหลักสูตรการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 43 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 64 คน นับได้ว่าฝ่ายการพยาบาล มีบุคลากรอันทรงคุณค่า เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรพยาบาลเพิ่มขึ้น อันเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง