พิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทั้งนี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้กล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า  “…ขอให้ทุกท่าน มีความเข้มแข็งรอบคอบ และเที่ยงตรงที่จะดำเนินงานของตน ขอให้อยู่บนคุณธรรม จริยธรรม ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคต่างๆ และขอให้ประสบความสำเร็จทั้งในการอบรม ศึกษาหาความรู้ การดำเนินชีวิต ขอให้มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสถาบัณแห่งนี้ให้เป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม ด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานนานาชาติ ภายใต้พระนาม “มหาจุฬาลงกรณ์” ตลอดจนช่วยกันพัฒนาให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรื่องต่อไป….”