บริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ดร.ทัศนีย์ ไผทฉันท์ มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคจำนวน 15,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา จังหวัดนครปฐม