ทีมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ พิชิต
โควิด-19 สำเร็จ ส่งกำลังใจขอบคุณคนไทยทั่วประเทศ

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรักษาผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังมารับบริการรายแรกที่ห้องฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 และรับเข้าเป็นผู้ป่วยใหม่ในหอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 4 ต่อจากนั้นเริ่มมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ามาตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากร เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน นำมาใช้ในการตรวจคัดกรองประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการประชุมวางแผนการรักษา การเตรียมห้องพักผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง 14 วันโดยใช้ Hospitel ณ โรงแรม Ozone สามย่าน การหมุนเวียนบุคลากรมาช่วยตรวจคัดกรองผู้ป่วย ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมวิธีการดูแลตนเองขณะปฏิบัติงาน จึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไม่มีใครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการทำงานเลย

ภายหลังจากการเปิดให้บริการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงจนถึงปัจจุบันมีผู้มาคัดกรองรวมทั้งหมด 9,432 ราย ( ข้อมูล ณ 15 ม.ค.-10 พ.ค.63 ) และพบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 รายแรกของโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน สรุปมีผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 มีจำนวนทั้งสิ้น 187 ราย และอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลจำนวน 183 ราย (รับการรักษาที่รพ.อื่น 4 ราย) แบ่งเป็น

    • อาการวิกฤติ 6% อาการรุนแรง 15% อาการปานกลาง 18% อาการน้อย 60%
    • ผู้ป่วยระดับ ICU จำนวน 20 ราย โดย 1 รายใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด(ECMO)ซึ่งผู้ป่วยได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้ว
    • ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกด้วยโรคไส้ติ่งอักเสบ ผู้ป่วยปลอดภัย ปัจจุบันหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

“ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้องขอขอบคุณคนไทยทั่วประเทศ ที่ได้ดูแลตนเองเป็นอย่างดี จนทำให้วันนี้ไม่มีผู้ป่วยหนักนอนพักรักษาอยู่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองต่อไปแบบนี้ทุกวัน”

“เราจะอยู่เคียงข้างคุณ ….สู้ไปด้วยกัน…
จากทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”


ข้อมูล:สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563