“ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean”

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง “ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean” มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในการทำงาน และเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ คนทำงานมีความสุข และมุ่งเน้นขยายผลการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย และ ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์