ถวายมุทิตาสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และคณะ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ณ อาคาร 100 พระชันษา สังฆราชา ญสส.19 วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร